Search result for

สนม

(40 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนม-, *สนม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนมเอก[N] king's first concubine, See also: king's most favourite concubine, Example: ธิดาของพระเจ้าตากสินได้ถวายตัวเป็นพระสนมเอกของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, Count unit: องค์, Thai definition: พระสนมซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องยศประจำตำแหน่ง มีฐานะสูงสุดกว่าสนมทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนม(สะหฺนม) น. เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานซึ่งทรงยกย่องให้สูงขึ้น โดยได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี เป็นเครื่องยศ เรียกว่า พระสนม.
สนม(สะหฺนม) น. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, เจ้าพนักงานสนมพลเรือน ก็เรียก.
สนม(สะหฺนม) น. เขตพระราชฐานซึ่งเป็นที่กักบริเวณผู้มีฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์หรือข้าทูลละอองธุลีพระบาทชั้นผู้ใหญ่โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของพวกสนม, เรียกลักษณะที่ถูกกักบริเวณเช่นนั้น ว่า ติดสนม.
สนมเอกน. เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม หรือเจ้าจอมอยู่งานที่ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี พานทอง และเครื่องทองคำอย่างใหญ่ เป็นเครื่องยศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๔ ตำแหน่ง คือ ท้าวอินสุเรนทร์ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ท้าวอินทรเทวี และท้าวศรีจุฬาลักษณ์, พระสนมเอก ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So your mom told me how close-knit your family is.แม่เธอบอกว่าครอบครัวนี้สนิทสนมกันมาก Chuck in Real Life (2008)
Does anyone care what the padawan thinks?มีใครสนมั๊ยว่าพาดาวันจะคิดยังไง? Shadow of Malevolence (2008)
So busy keeping the King company maybe you'll be made his concubineอยู่ข้างกายพระองค์ทุกเวลาอย่างนี้ หรือท่านจะเป็นที่รักยิ่งกว่านางสนม Portrait of a Beauty (2008)
I imagine it won't be long before he seeks solace with a mistress.ข้าคิดว่าอีกไม่นานที่พระองค์ คงจะต้องหานางสนมมาปลอบใจ The Other Boleyn Girl (2008)
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself.การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ The Other Boleyn Girl (2008)
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส The Other Boleyn Girl (2008)
I find you much changed, Mistress Anne.ข้าพบว่าเจ้าเปลี่ยนไปมาก พระสนมแอนน์ The Other Boleyn Girl (2008)
Mistress Boleyn is reading our fortunes.นางสนมโบลีนกำลังอ่านโชคชะตาพวกเราอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
- From the king, Mistress Anne.- สนมแอนน์ นี่คือของประทานจากฝ่าบาท The Other Boleyn Girl (2008)
It's for you, Mistress Anne.ของท่านต่างหาก สนมแอนน์ The Other Boleyn Girl (2008)
Two, they have learned enough from Aisha to know she's your pal.สอง พวกมันรู้ว่านายกับไอชาสนิทสนมกัน Body of Lies (2008)
Even had his concubines buried alive with him.แม้แต่นางสนมก็ยังถูกฝังมาด้วย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
สนม[n.] (sanom) EN: place of confinement in a palace   
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
harem(n) ฮาเร็ม,นางสนม,นางบำเรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top