Search result for

สนธิ

(79 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนธิ-, *สนธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิ[V] join
สนธิ[N] combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สนธิ[N] connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สนธิสัญญา[N] treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา[N] treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนธิน. ที่ต่อ, การติดต่อ
สนธิการเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเกิดจากการเชื่อมเสียง ๒ เสียง ที่อยู่ชิดกันให้กลมกลืนกัน ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีพยัญชนะสนธิ เช่น ทุส + ชน เป็น ทุรชน สระสนธิ เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม และนิคหิตฺสนธิ เช่น เอวํ + เม เป็น เอวมฺเม ในภาษาอื่น ๆ ที่มีวรรณยุกต์เช่นภาษาจีนมีวรรณยุกต์สนธิ เช่น เกี๊ยม + ฉ่าย เป็น เกี่ยมฉ่าย.
สนธิสัญญาน. หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ, ความตกลงระหว่างประเทศ
สนธิสัญญาหนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป.
สนธิอลงกต(-อะลงกด) น. โคลงนาคพันธ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associationสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationismสนธิการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatyสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial treatyสนธิสัญญาการพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, multilateralสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
European Patent Convention สนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป
สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Paris Conventionสนธิสัญญากรุงปารีส
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1883 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 และมีการปรับปรุงเมื่อ 2 มิถุนายน 1934 / 14 กรกฎาคม 1967 มีการลงนามว่า อนุญาตให้สามารถยื่นขอรับสิทธิครั้งที่ 2 ต้องไม่เกิน 1 ปี ที่ยื่นครั้งแรกในประเทศตนเองนั้น ในกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถอ้างวันที่ยื่นฉบับดั้งเดิมในครั้งแรกได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
European Union, Treaty of, 1992สนธิสัญญาแมสทิชต์, ค.ศ. 1992 [TU Subject Heading]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Australia-New Zealand-USสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-สหรัฐอเมริกา " โดยตกลงให้มีการช่วยเหลือประเทศสมาชิกเมื่อถูกคุกคามจากประเทศนอกภาคี ปัจจุบัน ANZUS ยังคงสถานะอยู่แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ (non-operational) เนื่องจากความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนด์ยุติลง โดยนิวซีแลนด์ยังไม่ละทิ้งสนธิสัญญา ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นขึ้นอีก " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Hey, Spook, treaty.เฮ้ ไอ้เปรต สนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
Now, look, you sign-a dis treaty first.ดูสนธิสัญญาคุณตอนนี้ The Great Dictator (1940)
I want him to sign the treaty.ผมต้องการให้เขาเซ็นในสนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
Memorandum Seven:หนังสือบริคณห์สนธิเซเว่น: Mad Max (1979)
Memorandum Eight:หนังสือบริคณห์สนธิแปด: Mad Max (1979)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I am familiar with the Hague Convention. Religious--สนธิสัญญาเฮกผมรู้อยู่แล้วน่ะ Schindler's List (1993)
We fertilized an egg and implanted it into my abdomen.เราปฏิสนธิไข่และปลูกถ่ายลงที่ท้องผม Junior (1994)
A temple to house the miracle of procreation.อารามแห่งการปฏิสนธิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
สนธิ[v.] (sonthi) EN: join   
สนธิ บุญยรัตกลิน[n. prop.] (Sonthi Bunyaratkalin) EN: Sonthi Boonyaratkalin   FR: Sonthi Boonyaratkalin
สนธิ ลิ้มทองกุล[n. prop.] (Sonthi Limthøngkun) EN: Sondhi Limthongkul   FR: Sondhi Limthongkul
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention   FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
สนธิสัญญาการค้า[n. exp.] (sonthisanyā kānkhā) EN: trade agreement   FR: accord commercial [m]
สนธิสัญญาการป้องกัน[n. exp.] (sonthisanyā kān pǿngkan) EN: defence pact   
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā thawiphākhī) EN: bilateral agreement   FR: accord bilatéral [m]
สนธิสัญญาทางทหาร[n. exp.] (sonthisanyā thāng thahān) EN: military pact   
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord[N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
convention[N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, Syn. agreement
peace[N] สนธิสัญญาสันติภาพ
treaty[N] สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. (fill, saturate, imbue)
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
oosperm(โอ'อะสเพิร์ม) n. ไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว,ไข่ที่ได้รับเชื้อแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top