Search result for

สง่า

(49 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สง่า-, *สง่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สง่า(สะหฺง่า) ว. มีลักษณะผึ่งผายเป็นที่น่ายำเกรงหรือน่านิยมยกย่อง เช่น ผู้นำจะต้องมีบุคลิกลักษณะสง่า, เป็นที่น่าเกรงขาม เช่น เสือโคร่งมีท่าทางสง่า.
สง่างามว. มีท่าทางภูมิฐานแลดูงาม.
สง่าผ่าเผยว. มีท่าทางองอาจผึ่งผาย.
สง่าราศีว. มีท่าทางภูมิฐานผิวพรรณมีน้ำมีนวล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They had the finest clockmaker in all of the South to build that glorious clock.พวกเขานำช่างนาฬิกาฝีมือดีที่สุดจากทางใต้ มาสร้างนาฬิกาที่สง่างามเรือนนั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You certainly are beautiful to watch.คุณดูสวยสง่าอย่างไม่ต้องสงสัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- if you were ever lucky enough to be with her, you could earn every second of her perfect...-ถ้าคุณโชคดีพอที่จะไปกับเธอ คุณจะได้รู้ ทุกวินาที ที่เธอ สง่างาม Superhero Movie (2008)
He's beautiful.ช่างสง่าจริงๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
High King Peter, the Magnificent.ข้าคือจอมราชันย์ปีเตอร์ผู้สง่างาม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So you can continue your studies dignifiedly.เพื่อที่พี่จะได้เรียนต่ออย่างสง่างาม Episode #1.5 (2008)
When you got older. More dignified.พอนายโตขึ้น สง่างามมากขึ้น Marley & Me (2008)
Original, impressive, well done.ต้นตำรับ,สง่างามและยอดเยี่ยม Bedtime Stories (2008)
But you can go gracefully.แต่นายยังไปต่อได้อย่างสง่างาม Under & Out (2008)
Oh... oh, he's gorgeous. Where did you comes from?โอ โอ้ มันช่างสง่างาม คุณได้มันมาจากไหน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Epic battle? Ah, that's a myth.การต่อสู้อันสง่างาม ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
You look like you've been mugged, and the first thing they stole was your dignity.คุณดูเหมือนเพิ่งโดนปล้นมาเลยนะเนี่ย อย่างแรกที่พวกนั้นเอาไปก็คงเป็นความสง่างามของคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand   FR: digne ; majestueux
สง่าราศี[adj.] (sa-ngā rāsī) EN: awe-inspiring ; majesctic looking   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified[ADJ] สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly
imposing[ADJ] สง่า, See also: โอ่โถง, โอ่อ่า, Syn. grand, majestic
liquid[ADJ] สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
lordly[ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: สง่า, Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
maestoso[ADJ] ผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: สง่างาม
magnific[ADJ] สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
magnificent[ADJ] งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
chi-chi[SL] สง่างาม, See also: สวย, น่าดึงดูดใจ
stately[ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial

English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้

German-Thai: Longdo Dictionary
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top