Search result for

สงวน

(62 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงวน-, *สงวน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สงวนสิทธิ์exclusive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
สงวนที่[V] reserve, See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold, Syn. จองที่, Example: ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
สงวนท่าที[V] be reserved, See also: be careful of one's manners, Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที, Example: ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก, Thai definition: ระวังกิริยาท่าที
สงวนพันธุ์[V] conserve, See also: preserve, reserve, save, sustain, Thai definition: ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
สงวนลิขสิทธิ์[V] reserve the copyright, Example: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย, Thai definition: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงวน(สะหฺงวน) ก. ถนอมรักษาไว้ เช่น เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ (โลกนิติ) สงวนมรดกของชาติ, หวงแหนไว้ เช่น สงวนเนื้อสงวนตัว สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์.
สงวน(สะหฺงวน) ว. ที่รักษาหวงแหนไว้ เช่น ป่าสงวน.
สงวนท่าที, สงวนทีท่าก. ไม่แสดงท่าทีให้ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ความคิดของตน เช่น เขาสงวนท่าทีไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม, ระมัดระวังกิริยาวาจาไม่ให้ใครดูถูก เช่น ก่อนจะทักทายใคร ควรสงวนทีท่าไว้บ้าง.
สงวนปากสงวนคำก. พูดด้วยความระมัดระวัง, ระมัดระวังคำพูด, เช่น จะพูดจาอะไร รู้จักสงวนปากสงวนคำไว้บ้าง ผู้อื่นจะรู้ความคิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้ Adverse Events (2008)
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ The Labyrinth of Gedref (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
Yes! "Gee, you are you." TM.ใช่ \"โอ คุณคือคุณ\" สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
All my life, I've been saving myself for such a woman.ทั้งชีวิตของผมสงวนตัวผมไว้ สำหรับผู้หญิงอย่างนี้เลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- All right, April. What's the matter?สงวนเมษายน เป็นอะไร? Revolutionary Road (2008)
All right, John. Let's get on out to the car now.สงวนจอห์น ให้ของได้รับเมื่อออกไปที่รถตอนนี้ Revolutionary Road (2008)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์ Home (2009)
The five miners that died were all killed... by the blunt force of a pickaxe, not the cave-in.เพื่อที่จะเก็บ สงวนอากาศไว้ หลักฐานได้บ่งบอกว่า แฮร์รีฆ่าแต่ละคนด้วยพลั่ว My Bloody Valentine (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan thāthī) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve   FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
สงวนท่าที[adj.] (sa-ngūan thāthī) EN: noncommittal ; guarded ; reserved   
สงวนที่[v. exp.] (sa-ngūan thī) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold   
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan phan) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: reserve the copyright   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit thangmot) EN: all rights reserved   
สงวนสิทธิ[v. exp.] (sa-ngūan sitthi) EN: reserve the right   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold[VT] เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
keep for[PHRV] สงวนไว้เพื่อ, See also: เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ, Syn. hold for, reserve for, save for
preserve[VT] ทำให้คงอยู่, See also: สงวน, อนุรักษ์, Syn. conserve
preserve for[PHRV] สงวนไว้เพื่อ, See also: รักษาไว้เพื่อ
reserve[VT] สำรอง, See also: สงวนไว้, Syn. keep, hold, store
save[VT] เก็บรักษา, See also: สงวน, รักษา, เก็บ, Syn. reserve
spare[VT] สงวนไว้, See also: เก็บไว้, ประหยัด, Syn. economize, save, conserve, Ant. waste
save for[PHRV] สงวนไว้ให้, See also: เก็บไว้คอย, Syn. hold for, keep for, reserve for
save from[PHRV] รักษา, See also: สงวน, Syn. rescue from, salvage from
spare for[PHRV] สงวนไว้สำหรับ, See also: เก็บสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
preservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งดำรงไว้,ซึ่งเก็บรักษา
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top