Search result for

สกัดกั้น

(42 entries)
(0.0788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกัดกั้น-, *สกัดกั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัดกั้น    [V] intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Later, I found out it's a building that blocks the power of vampires.ต่อมาฉันจึงได้รู้ว่า สถานที่นั้นสามารถ สกัดกั้นพลังของแวมไพร์ได้ Vampire Hunter D (1985)
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก Rambo III (1988)
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง... Field of Dreams (1989)
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ Ghost in the Shell (1995)
He checks out the scene but plays it cool. He's definitely holding back.เขามองไปยังรอบข้าง แต่การเล่นก็ยังเจ๋ง เขาสกัดกั้นมันได้แน่ ๆ The Woodsman (2004)
Captain Pajota, you'll continue to the Cabu bridge, where you'll set up a roadblock.กัปตันปาโยต้า คุณจะไปต่อที่สะพานคาบู แล้วจัดการเรื่องการสกัดกั้น The Great Raid (2005)
Well, maybe she blocked it out.อืม บางทีเธออาจจะสกัดกั้นมันไว้ Smiles of a Summer Night (2007)
and in doing so, deprives our species of its evolutionary advancement.และในสิ่งที่ทำนั้น สกัดกั้นการวิวัฒนาการของพวกเขา Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Raptors one and two, snap to heading two-five-zero to intercept.แร็ปเตอร์ 1 และ 2 เปลี่ยนทิศทางบินไปที่ 250 เพื่อเข้าสกัดกั้น Transformers (2007)
Separatist troops are desperate to intercept him.ทหารขบวนการแบ่งแยกพยายามสกัดกั้นอย่างหนัก Star Wars: The Clone Wars (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกัดกั้น[v.] (sakatkan) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart   FR: intercepter ; arrêter

English-Thai: Longdo Dictionary
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp    [VT] ยับยั้ง, See also: สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. inhibit
foil    [VT] ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
hold back    [PHRV] สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. keep back
intercept    [VT] สกัด, See also: สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้, Syn. block, obstruct, seize, stop
intercept    [VI] สกัด, See also: สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้, Syn. stop, block, seize
stonewall    [VI] สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, Syn. obstruct
stonewall    [VT] สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, Syn. obstruct
suffocate    [VT] ขัดขวาง, See also: สกัดกั้น, ยับยั้ง, Syn. confine, restrict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stemสกัดกั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
殺す[ころす, korosu] Thai: สกัดกั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top