Search result for

ศูนย์สูตร

(26 entries)
(0.2961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์สูตร-, *ศูนย์สูตร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์สูตรน. ชื่อเส้นสมมุติที่ลากรอบโลก แบ่งโลกออกเป็น ๒ ซีก คือ ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ จุดทุกจุดบนเส้นศูนย์สูตรอยู่ห่างจากขั้วโลกทั้ง ๒ เท่ากัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is 22,000 kilometers in diameter.เส้นศูนย์สูตร. มันเป็น 22,000 กิโลเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Singapore is on the equator. So...สิงคโปร์อยู่บนเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น... Rice Rhapsody (2004)
And he explained that if you look at the land mass of the Earth, very little of it is south of the equator.ท่านอธิบายว่าถ้ามองดูผืนแผ่นดินของโลก จะเห็นว่ามีน้อยมากที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร An Inconvenient Truth (2006)
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร An Inconvenient Truth (2006)
The Earth's climate is like a big engine for redistributing heat from the equator to the poles.ภูมิอากาศของโลกคล้ายกับเครื่องยนต์ สำหรับกระจายความร้อนขนาดใหญ่ จากศูนย์สูตรไปยังขั้วโลก An Inconvenient Truth (2006)
That means an increase of only one degree at the equator, but more than 12 degrees at the pole.นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาที่ศูนย์สูตร จะเพิ่มมากกว่า 12 องศาที่ขั้วโลก An Inconvenient Truth (2006)
And has set steam for the 23rd meridian.และกำลังมุ่งหน้าที่เส้นศูนย์สูตรที่ 23 Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Basically, you kill a reaper under the solstice moon --ธรรมดาแล้วนายจะฆ่ายมทูตได้ในช่วงที่พระจันทร์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด Death Takes a Holiday (2009)
Zero degrees north, heading south-southwest over the equator.ศูนย์องศา ทิศเหนือ มุ่งทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ เหนือเส้นศูนย์สูตร Today Is the Day: Part 1 (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
I command my subjects to honor and respect him as one of our trusty shellbacks.ข้าขอสั่งพลเมือง ให้เกียรติและเคารพเขา เป็นหนึ่งในผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรที่เชื่อถือได้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Now rise, shellback.ลุกขึ้นได้ ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตร Today Is the Day: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์สูตร[n.] (sūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
equator(อีเคว'เทอะ) n. เส้นศูนย์สูตรของโลก
equatorial(อีควะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรของโลก
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
latitude(แลท'ทิทูด) n. เส้นรุ้ง,เส้นขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก,ความมีอิสรภาพ
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว,เล็กมาก,แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point

English-Thai: Nontri Dictionary
equator(n) เส้นศูนย์สูตร
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top