Search result for

ศูนย์รวม

(26 entries)
(0.2322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์รวม-, *ศูนย์รวม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection Center ศูนย์รวมขยะ
จุดที่จัดไว้สำหรับให้แต่ละบ้านนำขยะมาใส่ โดยทั่วไปใช้สำหรับ การนำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
Are you aware that what you've essentially designed here is a human central nervous system?คุณรู้รึเปล่าว่าสิ่งที่คุณ ออกแบบไว้นี่ มันเท่าเทียมกับระบบ ประสาทศูนย์รวมของมนุษย์เลย Bicentennial Man (1999)
I'm the proud owner of a nervous system.ผมเป็นเจ้าของ ระบบประสาทศูนย์รวมแล้ว Bicentennial Man (1999)
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท Pilot: Part 1 (2004)
It's hard to feel centered.มันเป็นเรื่องยากต่อความรู้สึกศูนย์รวมเซลล์ประสาท Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
These days, it's hard to even know where the center is.ในแต่ละวัน มันเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งว่าศูนย์รวมเซลล์ประสาทอยู่ตรงไหน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
This hot little house of crime is home to a particularly nefarious group of individuals known locally as the Wild Bunch.บ้านหลังเล็กๆนี้ เป็นศูนย์รวมของอดีตขี้คุกหัวโจก ...เป็นที่รู้จักในนามของ "แก๊งจอมแสบ" RocknRolla (2008)
Which is the fear center of the brain.ซึ่งเป็นศูนย์รวมการรับรู้ความกลัวในสมอง The Dreamscape (2008)
Yes. You are the embodiment of encouragement.ใช่ คุณเป็นศูนย์รวม ของการให้กำลังใจ The Sleep of Babies (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
Server cluster a nanosecond before reaching Tuxhorn.ซึ่งเป็นศูนย์รวมเซอร์เวอร์ ก่อนที่จะมาถึงทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
Pod central. We made it.ศูนย์รวมฝัก มาถึงจนได้ Jedi Crash (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
center[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
center[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. centre, nerve center, nerve centre
center[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
centre[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. center, nerve center, nerve centre
centre[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
nerve centre[N] ศูนย์รวม, Syn. nerve center
seat[N] ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci

English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top