Search result for

ศุภมงคล

(5 entries)
(0.5826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศุภมงคล-, *ศุภมงคล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ศุภมงคล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ศุภมงคล*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice[N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top