Search result for

ศีล

(65 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศีล-, *ศีล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีล[N] precept, Syn. ข้อกำหนด, ข้อปฎิบัติ, ข้อห้าม, Count unit: ข้อ
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศีลห้า[N] five commandments, See also: five precepts, Syn. เบญจศีล, Example: ศีลห้าจะบอกถึงหน้าที่ที่บุคคลพึงเว้น และพึงปฏิบัติ, Thai definition: บัญญัติห้าประการทางศาสนาพุทธสำหรับคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามล่วงประเวณี ห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มสุราเมรัย
ศีลแปด[N] eight commandments, See also: eight precepts, Syn. อัฏฐศีล, Example: ศีลมีจำแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หรืออื่นๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยและปราศจากโทษ, Thai definition: ข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา คือ ศีลห้า และเพิ่มอีก 3 ข้อ
ศีลธรรม[N] morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
ศีลธรรมจรรยา[N] morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศีล(สีน) น. ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช่น ศีลศีล ๘, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม (ดู ทศพิธราชธรรม)
ศีลพิธีกรรมบางอย่างทางศาสนา เช่น ศีลจุ่ม ศีลมหาสนิท.
ศีลจุ่มน. ศีลล้างบาป.
ศีลธรรม(สีนทำ, สีนละทำ) น. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ศีลและธรรม, ธรรมในระดับศีล.
ศีลมหาสนิทน. พิธีดื่มเหล้าองุ่นแดงและกินขนมปังที่เสกแล้ว ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแทนเลือดและเนื้อที่พระเยซูทรงเสียสละไถ่บาปให้มนุษย์และมีเลือดเนื้อเดียวกับพระองค์.
ศีลล้างบาปน. พิธีจุ่มหัวหรือตัวลงในนํ้า หรือใช้นํ้าเสกพรมศีรษะเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน, พิธีจุ่ม ก็เรียก, เดิมเรียกว่า ศีลจุ่ม.
ศีลวัต(สีละวัด) ว. มีศีล, มีความประพฤติดี.
ศีลอด(สีน-) น. การถือบวชของชาวมุสลิม ไม่ดื่มไม่กินอะไรเลยตลอดเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในเดือนเราะมะฎอน อันเป็นเดือนที่ ๙ แห่งปีในศาสนาอิสลามนับแบบจันทรคติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moralityศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international moralityศีลธรรมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public moralsศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist preceptsศีล [TU Subject Heading]
Five Precepts (Buddhism)ศีล 5 (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently a moron.ศีลธรรมไง Adverse Events (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
I'm not a moron.ผมไม่มีศีลธรรม Adverse Events (2008)
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม Lucky Thirteen (2008)
He always moralized.เขามีศีลธรรมเสมอ Lucky Thirteen (2008)
And he always moralized and got even.เขามีศีลธรรมเสมอ และดังนั้น Lucky Thirteen (2008)
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ? Last Resort (2008)
The high priests have the power to mirror life and death.ผู้ทรงศีลมีอำนาจกำเนิดชีวิตหรือความตายได้ Le Morte d'Arthur (2008)
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young.ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Honor that. Let's finish what we came here to do.ความมีศีลธรรมนั่น จะนำความสำเร็จมาให้เรา Vantage Point (2008)
You see, their morals, their code it's a bad joke.ก็เห็นอยู่ ศีลธรรม,สัญลักษณ์ของพวกเขา มันก็แค่มุกห่วยๆ The Dark Knight (2008)
You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness.เพราะมันมีศีลธรรมที่มันอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่ในตัวแก The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham = sīntham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = sīnlatham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลห้า[n. exp.] (sīn hā) EN: The Five Precepts (of Buddhism)   FR: Les Cinq préceptes du bouddhisme [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scruple[N] ศีลธรรม, See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. compunction, qualm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistry(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[もらる, moraru] (n) ศีลธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top