Search result for

ศาสนา

(97 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาสนา-, *ศาสนา*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนา[N] religious, Count unit: ศาสนา
ศาสนา[N] religion, Example: ในสังคมจะต้องมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข, Count unit: ศาสนา, Thai definition: ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์ที่มีหลักพร้อมทั้งลัทธิพิธี
ศาสนาพุทธ[N] Buddhism, Syn. พุทธ
ศาสนาพุทธ[N] Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, Example: อนันต์ กาญจนพาสต์เปิดเผยครั้งแรกว่าเขาศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธมากตั้งแต่สมัยเด็ก ทุกอาทิตย์จะต้องเข้าวัดฟังเทศน์, Thai definition: ลัทธิความเชื่อที่ถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ
ศาสนาชินโต[N] Shintoism, Syn. ชินโต, Example: ญี่ปุ่นยังคงรักษาขนบประเพณีการดื่มน้ำชาแบบญี่ปุ่น ทะนุบำรุงศาสนาชินโตและวัดพุทธศาสนาเอาไว้, Thai definition: ชื่อศาสนาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้ง มีคำสอนให้เคารพบูชาธรรมชาติ
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, Syn. คริสต์, คาทอลิก, คริสเตียน, โปรแตสแตนท์
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Islam, Syn. อิสลาม
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
religionศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religionศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bahai Faithศาสนาบาไฮ [TU Subject Heading]
Bahai faith and educationศาสนาบาไฮกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Islamศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islam and artศาสนาอิสลามกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Islam and philosophyศาสนาอิสลามกับปรัชญา [TU Subject Heading]
Islam and politicsศาสนาอิสลามกับการเมือง [TU Subject Heading]
Islam and scienceศาสนาอิสลามกับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Islam and social problemศาสนาอิสลามกับปัญหาสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is religious persecution.นี่คือการลงโทษของศาสนา Dead Space: Downfall (2008)
Shockingly, not all religious leaders are honest.ช็อกเลยนะเนี่ย .. \ ผู้นำศาสนาไม่ได้ซื่อสัตย์ไปซะหมด Birthmarks (2008)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา Babylon A.D. (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
So you don't wanna kill the Jews and the Crusaders, huh?ตกลงนายไม่อยากฆ่าพวกยิว หรือพวกนอกศาสนาแล้วใช่มั้ย Body of Lies (2008)
You have become a religious man, hm?กลายเป็นพวกคลั่งศาสนา Body of Lies (2008)
So why would he trade with an infidel like myself?แล้วเขาจะยอมติดต่อ กับคนนอกศาสนาอย่างผมเหรอ Body of Lies (2008)
The Ikhwan Ishfan. They're just a study group of believers at his local mosque.อิควาน อิซาน พวกที่เริ่มคลั่งศาสนา ตามมัสยิดท้องถิ่นน่ะ Body of Lies (2008)
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา New York, I Love You (2008)
Talk about politics and religion. That's always a really good first-date topic.คุยเฉพาะเรื่องการเมืองและศาสนา นั้นแหละ หัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับเดทแรก The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief   FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศาสนา[adj.] (sātsanā) EN: religious   FR: religieux
ศาสนาคริสต์[n. exp.] (sātsanā Khrit) EN: Christianity   FR: christianisme [m]
ศาสนาจารย์[n.] (sātsanājān) EN: religious teacher ; teacher of religion   
ศาสนาชินโต[n. exp.] (sātsanā Chintō) EN: Shintoism   FR: shintoïsme [m]
ศาสนาธรรม[n.] (sātsanatham) EN: religious doctrine   
ศาสนาประจำชาติ[n. exp.] (sātsanā prajamchāt) EN: national religion   
ศาสนาพราหมณ์[n. exp.] (sātsanā Phrām) EN: Brahmanism ; Brahminism   FR: brahmanisme [m]
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู[n. exp.] (sātsanā Phrām-Hindū) EN: ?   FR: ?
ศาสนาพุทธ[n. exp.] (sātsanā Phut) EN: Buddhism   FR: bouddhisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
metta(n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism[N] พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
Christianity[N] ศาสนาคริสต์, Syn. religion of Christ
cult[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, ลัทธิ
Hinduism[N] ศาสนาฮินดู
Islam[N] ศาสนาอิสลาม, See also: อิสลาม
Jainism[N] ศาสนาเชนในอินเดีย, See also: ศาสนาชิน
Judaism[N] ศาสนาของยิว
Lamaism[N] ศาสนาพุทธในธิเบตและมองโกเลีย (เป็นนิกายมหายาน)
Mohammedanism[N] ศาสนาอิสลาม
religion[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, Syn. mysticism, theism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)

English-Thai: Nontri Dictionary
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสลาม
ヒンズー教[ひんずーきょう, hinzu-kyou] (n) ศาสนาฮินดู
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
宗教[しゅうきょう, shuukyou] (n) ศาสนา

German-Thai: Longdo Dictionary
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
sakral(adj) ที่มาจากเหตุผลทางศาสนา, ที่มีจุดมุ่งหมายทางศาสนา เช่น ein sakraler Gesang , See also: S. heilig, A. weltlich, profan,
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top