Search result for

ศักดิ

(76 entries)
(0.1717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศักดิ-, *ศักดิ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ[N] power, See also: might, authority, Syn. กำลัง, อำนาจ, ศักดิ์, Example: ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน เพื่อที่จะมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ
ศักดิ[N] ability, See also: capability, Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
ศักดิ[N] status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน
ศักดิ[N] spear, See also: lance, javelin, Syn. หอก, หลาว, ศักดิ์
ศักดิ[N] mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
ศักดิ[N] prestige, See also: power
ศักดิ[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดิ[N] power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดิ[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดินา[N] dignity, See also: distinction

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศักดิ-, ศักดิน. อำนาจ, ความสามารถ, เช่น มีศักดิ์สูง ถือศักดิ
ศักดิ-, ศักดิกำลัง
ศักดิ-, ศักดิฐานะ เช่น มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ
ศักดิ-, ศักดิหอก, หลาว.
ศักดินาน. อำนาจหรือสิทธิที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตามศักดิ์ของแต่ละคน เดิมเป็นการถือครองที่ดินคิดเป็นจำนวนไร่ ต่อมาถือเป็นการกำหนดสถานะ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนในสังคม เช่น มหาอุปราช มีศักดินา ๑๐๐๐๐๐ เจ้าพระยาจักรี มีศักดินา ๑๐๐๐๐ ภิกษุรู้ธรรม เสมอนา ๖๐๐ ไพร่มีครัว มีศักดินา ๒๐ ยาจก วณิพก ทาส ลูกทาส มีศักดินา ๕ (สามดวง)
ศักดินาคำประชดเรียกชนชั้นสูงหรือผู้ดีมีเงินว่าพวกศักดินา.
ศักดิ์ศรีน. เกียรติศักดิ์ เช่น ประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรี.
ศักดิ์สิทธิ์ว. ที่เชื่อถือว่ามีอำนาจอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์, ขลัง, เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์.
ฐานานุศักดิศักดิ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งฐานานุกรมได้.
แรง ๑ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ที่นี่เจ้าที่แรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holyศักดิ์สิทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Dignity in literatureศักดิ์ศรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Feudalismศักดินา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
These are the bosses of the camp, the elite.ที่เป็นผู้สูงศักดิ์ มีอำนาจในแคมป์ Night and Fog (1956)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
- Is it?หวั่นความลับแหวนบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ Help! (1965)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี Help! (1965)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด Yellow Submarine (1968)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Holy weapon of peace!อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติรึ อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity ; distinction   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: feudal   
ศักดิ[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดิ[n.] (sak) EN: rank ; status ; position   FR: rang [m] ; statut [m]
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous   FR: sacré ; saint

English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blessed[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าบูชา, Syn. holy, saintly
designation[N] ชื่อ, See also: ศักดิ์, นาม, ยศ, ชื่อเรียก, ชื่อตำแหน่ง, สมญานาม, Syn. name, label, tag
divine[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: ลึกลับ, Syn. sacred, blessed, godly, holy, Ant. defiled, desecrated
hallowed[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, Syn. sacred, sacrosanct
oracular[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์
sacramental[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเลื่อมใส, น่าเคารพ, Syn. pure, sacred, solemn
sacrosanct[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง, See also: ศักดิ์สิทธิ์มาก, Syn. reverent, sacred
venerated[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
apis(เอ'พิส) n. วัวศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์., Syn. Hapi, Hap
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
consecration(n) การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การถวาย,การอุทิศ
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top