Search result for

ว่างเปล่า

(41 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่างเปล่า-, *ว่างเปล่า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่างเปล่าว. ไม่มีอะไรเลย เช่น โต๊ะตัวนี้ว่างเปล่าไม่มีของวางอยู่เลย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I gotta tell ya, now that it's all over I feel...a little emptyฉัน gotta บอกยานี้ว่าทั่ว \ NI รู้สึก ... นิดหน่อยว่างเปล่า Gas Pills (2008)
Tristan's tomb is empty.หลุมศพของทริสตันนั้นว่างเปล่า Excalibur (2008)
It's better than sitting in an empty house, waiting for my father to walk through the door.มันก็ดีกว่านั่งอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่า รอพ่อข้าเดินเข้ามาที่หน้าประตู To Kill the King (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
- It's blank.มันว่างเปล่าKung Fu Panda (2008)
Blank. I don't...ว่างเปล่า Kung Fu Panda (2008)
It's nothing!ว่างเปล่าKung Fu Panda (2008)
Heads up out of the question?หัวผมว่างเปล่าหมดแล้ว Wanted (2008)
¶I made it through the wilderness... ¶ฉันจะสร้างทางวว่างเปล่าที่รกร้าง The House Bunny (2008)
And the emptiness when it's gone.แล้วมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อมันจากไป Frost/Nixon (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
And for the other, it'll be the wilderness, with nothing and no one for companyแล้วอีกคนหนึ่งก็จะเจอ แต่ความว่างเปล่า โดยไม่ได้อะไรเลย และไม่มีใครเป็นพวก Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่างเปล่า[adj.] (wāngplāo) EN: vacant ; empty ; blank   FR: vide ; libre ; vacant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank[ADJ] ไม่แสดงความรู้สึก, See also: ว่างเปล่า, เฉย, Syn. expressionless
desolate[ADJ] ว่างเปล่า, See also: ซึ่งถูกละทิ้ง, ซึ่งรกร้าง, Syn. deserted, forsaken, barren
empty[ADJ] ว่างเปล่า, See also: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ, Syn. blank, vacant, void, Ant. filled
unoccupied[ADJ] ว่าง, See also: ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, Syn. vacant, empty, Ant. occupied, full
yeld[ADJ] ว่างเปล่า, See also: แห้งแล้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
inane(อิเนน') adj.โง่, ขาดความคิด, ว่างเปล่า. -n. สิ่งว่างเปล่า., See also: inanely adv., Syn. empty)

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
bareness(n) ความว่างเปล่า
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
empty(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว
empty(vt) ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,วิด,เทน้ำออก,ปล่อยน้ำทิ้ง
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
Leergut(n) |das, nur Sg.| กล่องหรือลังที่ว่างเปล่า, ขวดเปล่าที่สามารถนำไปคืนขวดแล้วได้ค่าขวดเปล่ากลับมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top