Search result for

ว่างงาน

(26 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่างงาน-, *ว่างงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่างงาน[V] be free, See also: be not engaged, be at leisure, Example: พอถึงฤดูแล้งชาวนาจึงจะว่างงานปลูกข้าวมาทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้, Thai definition: ไม่ต้องทำงาน, ไม่ต้องทำกิจธุระ
ว่างงาน[V] be unemployed, See also: be jobless, be out of work, be laid off, be redundant, Syn. ตกงาน, Example: บริษัทล้มละลายกันระเนระนาดทำให้คนว่างงานกันเกือบทั้งประเทศ, Thai definition: ไม่มีงานทำ
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่างงานก. ตกงาน, ไม่มีงานทำ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
I don't think you know very well, but you must clearly differentiate between work and your personal life.ผมไม่คิดว่าคุณจะทราบหรือเปล่า แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
In between jobs.ระหว่างงาน The Art of the Deal (2008)
Do you know the difference between a perfectly executed operation and a failed mission?เธอรู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างงานที่ทำสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับภารกิจล้มเหลวไม๊ Scylla (2008)
The community we run with know that I'm alive and available.องค์กรอื่นก็รู้ว่า ฉันยังอยู่และก็ว่างงาน Greatness Achieved (2008)
Facing issues that range from economic stagnation and unemployment to rising crime, while at the same time balancing black aspirations with white fears.และต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย.. ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ.. การว่างงาน Invictus (2009)
A whole unemployment check.เป็นการตรวจสอบของคนที่ว่างงานทั้งนั้นแหล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
But on your on-hours I bring you to men who will pay $2500, $3500, $10,000 just for the pleasure of shaking your hand.เวลาว่างงาน จะทำอะไรก็ตามใจคุณ แต่เวลาทำงาน The Girlfriend Experience (2009)
Actually, there's a lot of overlap between real estate and sex work.จริงๆแล้ว มันมีส่วนคาบเกี่ยวกันมากระหว่างงานอสังหาริมทรัพย์และเซ็กส์ Pleasure Is My Business (2009)
I'm 25 years old, i'm currently unemployed,อายุ 25 ปี ปัจจุบันว่างงาน Darkness (2009)
So I was all set to go to the University of Miami next year till my dad decided to get himself laid off.-ก็คือ ฉันต้องย้ายไปเรียนที่ มหาลัยไมอามี้ ปีหน้า จนกว่าพ่อของฉันจะตัดสินใจ ว่าตัวเองเป็นคนว่างงาน Blinded by the Light (2009)
Yeah,well,the night shift has too much time on their hands.ใช่ พวกกะกลางคืน ว่างงานกันมาก Bolt Action (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่างงาน[X] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless   FR: sans travail ; au chômage

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a loose end[IDM] ว่างงาน (คำไม่เป็นทางการ)
out of work[IDM] ไม่มีงานทำ, See also: ว่างงาน
jobless[ADJ] ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy
out of work[ADJ] ว่างงาน, Syn. unemployed, unoccupied
out-of-work[ADJ] ว่างงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top