Search result for

ว่องไว

(52 entries)
(0.0793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่องไว-, *ว่องไว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่องไว    [V] be agile, See also: be quick, be nimble, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ว่องไว    [ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activatedว่องไว, ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active, Physiologicalว่องไวทางสรีรวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ Rebecca (1940)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
You're quick.ว่องไวดีนี่! The Princess Bride (1987)
Ouda, don't just stand there. Throw me a spear!และความว่องไวของพังพอน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Drop of a hat, these guys will rock-and-roll.ว่องไวปานกามนิตหนุ่มเลยไอ้พวกนี้ Heat (1995)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
Just wait. It's wicked fast and damn near impossible to see.คอยดู มันว่องไวมาก และมองไม่ค่อยจะเห็นมัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's just, I'm pretty strong, and I'm pretty fast.ผมก็แข็งแรงพอตัว และค่อนข้างว่องไว Signs (2002)
Wowsers, she sure is limber.วาวเซอร์ เธอว่องไวจริงๆ Inspector Gadget 2 (2003)
He was a third year senior.เค้าอยู่ปีสาม ได้ยินมาว่าเค้าว่องไวมาก My Tutor Friend (2003)
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง.. The Great Raid (2005)
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ Wendigo (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble   
ว่องไว[adj.] (wǿngwai) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble   FR: agile ; rapide ; prompt
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly   FR: agilement ; avec agilité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adroit    [ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
agile    [ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry
dexterous    [ADJ] คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
expeditious    [ADJ] ว่องไว, See also: รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, quick, speed
fast    [ADJ] เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fleet    [ADJ] ที่วิ่งได้รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. swift, rapid, Ant. slow
lissom    [ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissome
lissome    [ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissom
lively    [ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
nimble    [ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
expeditious(เอคซฺพิดิช'เชิส) adj. ว่องไว,รวดเร็ว., See also: expeditiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flink {adv}ว่องไว,รวดเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top