Search result for

วินิจ

(53 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วินิจ-, *วินิจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิจ[V] inspect, See also: examine, consider, think over, investigate, Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง, Example: คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
วินิจฉัย[V] judge, See also: make a final decision, decide, contemplate, consider, Syn. ตัดสิน, Example: แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร, Thai definition: พิจารณาเพื่อตัดสิน
วินิจฉัยโรค[V] diagnose, Example: การแพทย์ในปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรค, Thai definition: พิจารณารักษาโรค, วิเคราะห์โรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วินิจก. ตรวจตรา, พิจารณา.
วินิจฉัยก. ตัดสิน, ชี้ขาด, เช่น เรื่องนี้วินิจฉัยได้ ๒ ทาง
วินิจฉัยไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnoseวินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosis, Dermatologicalวินิจฉัยโรคผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
And that can make us think That the wrong answer is the right answer.และมันทำให้พวกเราคิดว่าวินิจฉัยถูกแล้ว คำตอบที่ผิดคือคำตอบที่ถูก Not Cancer (2008)
This was your diagnosis.นี่คือคำวินิจฉัยคุณ Not Cancer (2008)
Your job is to diagnose patients.งานของคุณ... คือวินิจฉัยโรคผู้ป่วย Adverse Events (2008)
You guys still diagnosing?คุณยังต้องวินิจฉัยโรค Adverse Events (2008)
Before we can formulate a diagnosis.ก่อนที่เราจะหาสูตรในการวินิจฉัยโรค Adverse Events (2008)
Not diagnostically relevant.วินิจฉัยไม่เข้ากับอาการ Lucky Thirteen (2008)
That's what we're trying to diagnose.นั่นตั้งอยู่กับเรื่องที่\ เราพยายามวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
Also not diagnostically relevant.ดังนั้นไม่อยู่ในประเด็นที่จะวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
You got a medical rationalization for that one?คุณมีการวินิจฉัยทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
It would just make it harder for House to diagnose me.มันทำให้หมอเฮาส์วินิจฉัยโรคฉันยากขึ้นหรือ Lucky Thirteen (2008)
There's nothing to diagnose.ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider   FR: juger ; décider
วินิจฉัยโรค[v. exp.] (winitchai rōk) EN: diagnose   FR: diagnostiquer (une maladie)

English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudicate[VT] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate[VI] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
diagnose[VT] วินิจฉัยโรค
discriminate[VI] แยกแยะ, See also: วินิจฉัย, เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
know best[PHRV] คิดดีที่สุด, See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
misdiagnose[VT] วินิจฉัยผิดพลาด
prejudge[VT] ตัดสินก่อน, See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า, Syn. presuppose, forejudge, presume
sift[VT] วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
diagnose(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเคราะห์., See also: diagnosable adj. ดูdiagnose, Syn. analyze
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
診る[みる, miru] Thai: วินิจฉัย(โรค) English: to examine

German-Thai: Longdo Dictionary
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top