Search result for

วิถีทาง

(46 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิถีทาง-, *วิถีทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิถีทาง[N] way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิถีทางน. ทาง เช่น ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางกว่าจะประสบความสำเร็จ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catabolic pathwayวิถีทางการสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [ดู per legem terrae ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Means of communicationวิถีทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Metabolic Pathwaysวิถีทางเกี่ยวกับเมตะโบลิซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Find the third, at all costs.ค้นหาเลขชุดที่สามทุกวิถีทาง Odyssey (2008)
Well, I mean, you would've been scared, but...you would've done the right thing anyway.ฉันหมายถึง คุณไม่ได้กลัว แต่คุณก็ทำทุกวิถีทาง\ ให้ถูกต้อง Joy (2008)
Clear your mind, young one, and you will see the path.เปิดใจให้กว้าง เด็กน้อย แล้วเจ้าจะเห็นวิถีทาง Shadow of Malevolence (2008)
Revenge is not the Jedi way.การแก้แค้นไม่ใช่วิถีทางของเจได Lair of Grievous (2008)
I will do everything in my power.ข้าจะทำทุกวิถีทางเท่าที่ข้าจะทำได้ Le Morte d'Arthur (2008)
He will do whatever it takes to find me and the Sa Yin Sword.เขาจะทำทุกวิถีทางที่จะค้นหาตัวข้าและดาบซายิน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And Joe doing anything to stop him.โจ ทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดเขา Death Race (2008)
Learn the way, define your own way.ค้นหาวิถีทาง เพื่อค้นพบตัวเอง The Forbidden Kingdom (2008)
While the traveller return to his world, to walk the path of the warrior and find his own truth.ขณะที่นักเดินทาง ได้กลับสู่โลกของเขา เพื่อจะเดินตามวิถีทางแห่งนักรบ แล้วค้นหาตัวตนที่แท้จริง The Forbidden Kingdom (2008)
# The way we doถึงวิถีทางของเรา High School Musical 3: Senior Year (2008)
# The way we doถึงวิถีทางของเรา High School Musical 3: Senior Year (2008)
Look, I've tried a stop route, a jock program,เอาล่ะ, ฉันพยามทำทุกวิถีทางแล้ว Shut Down (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิถีทาง[n.] (withīthāng) EN: way ; means ; method ; process ; mode   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] วิถีทาง, See also: พาหะ
chemistry[N] วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, Syn. alchemy, interpersonal chemistry
lifestyle[N] วิถีทางการดำเนินชีวิต, See also: ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
mode[N] วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
pipeline[N] วิถีทางส่งสินค้า
road[N] เส้นทาง, See also: วิถีทาง, Syn. route, way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
everywayadv. ทุกวิถีทาง
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
road(n) ทาง,ถนน,เส้นทาง,วิถีทาง
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง
shape(vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง,ปรับ,กำหนด,วิถีทาง
tenor(n) วิถีทาง,เสียงแหลม,แนวโน้ม,ความหมาย
wise(n) วิธี,แบบ,อาการ,ทำนอง,วิถีทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top