Search result for

วิตถาร

(37 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิตถาร-, *วิตถาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิตถาร[ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิตถาร[V] be strange, See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer, Syn. พิสดาร, แผลง, Thai definition: ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิตถาร(วิดถาน) ว. กว้างขวาง, มากเกินไป, พิสดาร. (ป.; ส. วิสฺตาร)
วิตถารนอกแบบ, นอกทาง, (เกินวิสัยปรกติ) เช่น พวกเด็ก ๆ ชอบเล่นวิตถาร เอาน้ำสกปรกผสมแป้งสาดเข้าไปในรถประจำทางในวันสงกรานต์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've spent a fortune, and all we have to show for it is that grotesque kindergarten!คุณใช้โชคชะตาและเราต้องแสดง สำหรับโรงเรียนอนุบาลวิตถารนั้น! Akira (1988)
I mean, I haven't got time to tell you, much less talk to that raving looney in there. An absolute lunatic, he is.บอกได้แต่เพียงว่ามันวิกลจริต จิตวิตถาร Good Will Hunting (1997)
Hank the wank.แฮงค์คนวิตถารล่ะไม่ว่า Brokedown Palace (1999)
In fact, I wouldn't even call it art. It's grotesque.ไม่น่าจะเรียกว่างานศิลป์ด้วยซ้ำ มันวิตถาร Mona Lisa Smile (2003)
Is there a rule against grotesque art?ศิลปะห้ามวิตถารด้วยเหรอ Mona Lisa Smile (2003)
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ" The Dreamers (2003)
"A filmmaker is like a Peeping Tom.""นักสร้างหนัง เปรียบได้กับพวกวิตถารThe Dreamers (2003)
Hated him, I think he was a pervert. But I very much like the look of you.ผมเกลียดเขาเพราะเขาวิตถารน่ะ แต่ผมชอบคุณมากนะ Love Actually (2003)
Oh, you little pervert.ไอ้พวกวิตถารเอ๊ย... 11:14 (2003)
Okay, pervert. I think that you should leave.เอาหละ คุณวิตถารชั้นว่าคุณควรออกไปจากที่นี่นะ 50 First Dates (2004)
Like a piece of shit? That's what you are to me, a piece of shit.แบบไอ้พวกวิตถารเหรอ นั่นเป็นอะไร ที่นายเป็นสำหรับฉัน ไอ้พวกวิตถาร The Woodsman (2004)
You'd just be a dead piece of shit.นายก็แค่ไอ้พวกวิตถารที่ตายไป The Woodsman (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร

English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
freak(n) ของแปลก,ของประหลาด,ความประหลาด,ความวิตถาร
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top