Search result for

วิชาชีพ

(36 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิชาชีพ-, *วิชาชีพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิชาชีพน. วิชาที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างยนต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal professionวิชาชีพกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to stop Wilson from committing career malpractice.คุณต้องหยุดวิลสัน จากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ Dying Changes Everything (2008)
Worst-case scenario: I lose my license.ร้ายเเรงที่สุด ฉันจะต้องเสียใบอนุญาตวิชาชีพ Service (2009)
Which, in my professional opinion, is not crazy.ตามความเห็นทางวิชาชีพผมแล้ว มันไม่ใช่อาการประสาท The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
No, nothing whatsoever, sir, strictly professional.ไม่ ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้น ครับท่าน ทุกอย่างเป็นไป ตามระเบียบวิชาชีพ A Night at the Bones Museum (2009)
Look, professionally, if the bureau's violating someone's due process, that's uncool.ฟังนะ ด้วยวิชาชีพ ถ้าสำนักงานกำลังละเมิดสิทธิ์ บางคนในระหว่างกระบวนการ นั่นมันไม่เจ๋งหรอก Black Swan (2009)
But it is affecting your professional judgment, and it needs to stop.แต่ถ้ามันจะกระทบ การตัดสินใจทางวิชาชีพ และมันต้องหยุด Black Swan (2009)
How about your professional judgment?การตัดสินใจทางวิชาชีพ ของคุณคืออะไร? Black Swan (2009)
Oh, and another thing- The state revoked your medical license. Good.มีอีกเรื่องนึง รัฐเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพคุณแล้ว You Don't Know Jack (2010)
But without a medical license, he cannot dispense medication, - So don't do anything stupid.แต่เมื่อไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เค้าก็รักษาใครไม่ได้ You Don't Know Jack (2010)
This trial was about lawlessness,ที่มากไปกว่านั้นคือคุณฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ในวิชาชีพแพทย์ของคุณเอง You Don't Know Jack (2010)
They're medical professionals, Jax.พวกเขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เเจ็ค The Push (2010)
And fancy jobs don't impress people.อีกอย่างงานวิชาชีพก็ไม่ทำให้ใครประทับใจหรอก Beginner Pottery (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิชาชีพ[n.] (wichāchīp) EN: profession ; vocation ; occupation ; career   FR: profession [f] ; occupation [f]
วิชาชีพ[adj.] (wichāchīp) EN: vocational ; professional   FR: professionnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metier[N] อาชีพ, See also: วิชาชีพ, งาน, Syn. occupation, trade, profession
teaching[N] วิชาชีพการสอน, Syn. schooling, pedagogy
vocation[N] วิชาชีพ, Syn. profession

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
metier(เม'เทีย,เมเทีย') n. สายอาชีพ,วิชาชีพ,สายงาน, Syn. profession,forte
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert

English-Thai: Nontri Dictionary
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top