Search result for

วิจารณ์

(53 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิจารณ์-, *วิจารณ์*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticismวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Criticism (Philosophy)วิจารณ์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When she has something to criticize.ถ้าเธอมีบางอย่างอยากจะวิจารณ์ There Might be Blood (2008)
The online reviews... were obviously written by some geek in their own marketing department.บทวิจารณ์ในเนต เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเขียนโดยพวกปัญญาอ่อนในแผนกการตลาดของตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Why don't you leave the punditry to someone who's paid to have an opinion.ความคิดเห็นน่ะปล่อยให้นักวิจารณ์อาชีพเขาพูด เธอไม่ต้อง Vantage Point (2008)
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Don't criticize. - I'm not criticizing.อย่าำวิพากษ์วิจารณ์สิ ฉันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ New York, I Love You (2008)
You are criticizing.คุณกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ New York, I Love You (2008)
I'm a commentator.ผมเป็นนักวิจารณ์ ทุกคนอยากให้ผมทำเหมือนกับว่า.. Marley & Me (2008)
I remembered the construction worker in Philadelphia, because he came up to me and he said, "Sir, I got only one criticism of that Cambodia thing.ผมจำคนงานก่อสร้างที่ฟิลาเดลเฟียได้ เพราะเขามาหาผม แล้วพูดว่า "ท่านครับผมมีคำวิจารณ์ ต่อเรื่องกัมพูชาสักหน่อย" Frost/Nixon (2008)
Don't fucking get on my case, all right?อย่ามาวิจารณ์เรื่องของฉัน Pineapple Express (2008)
Ever want me to read anything, I could critique it for you.ถึงแม้ฉันจะเคยอ่านเรื่องอะไร ฉันน่าจะลงคอลั่มบทวิจารณ์ให้เธอได้ Pilot (2008)
I have composed a poem sublime and you are my critic, you are my only critic, Teddy.ผมกำลังจะแต่งกวีนิพนธ์ชิ้นเอกอยู่ และคุณเป็นผู้วิจารณ์คนสุดท้าย เท็ดดี้ Pathology (2008)
And have you read carefully your review of my work, my conclusion is that it sucks!ถ้าคุณอ่านอย่างละเอียด ผลของการวิจารณ์งานของผม Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on   FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animadvert[VT] วิจารณ์, Syn. comment, criticize
attack[VT] วิจารณ์, Syn. criticize, censure
bash[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง
censure[VI] วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. criticize
condemn[VT] วิจารณ์อย่างแรง, Syn. criticize
criticize[VT] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น, Syn. study, probe
criticize[VI] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น
derogatory[ADJ] วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี, See also: ดูถูก, ตำหนิ, ติเตียน, Syn. depreciatory
fustigate[VT] วิจารณ์รุนแรง
knock[VT] วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. criticize, denigrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
Kommentar(n) |der, pl. Kommentare| คำวิจารณ์, คำวิพากษ์วิจารณ์
kommentieren(vt) |kommentierte, hat kommentiert| วิพากษ์วิจารณ์, ออกความคิดเห็น เช่น Das Paar wollte den Bericht nicht kommentieren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top