Search result for

วิกฤต

(66 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิกฤต-, *วิกฤต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต[ADJ] critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤต[V] be critical, See also: be risky, Syn. วิกฤติ, Example: สภาพปัญหาเหล่านี้ นับวันจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤต[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤต[N] crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤต[V] be critical, See also: be crucial, be serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น ต่างประสบปัญหาค่าเงินตกกันทั้งนั้น, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤตการณ์[N] crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
วิกฤติการณ์[N] crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิกฤต, วิกฤต-, วิกฤติ, วิกฤติ-(วิกฺริด, วิกฺริดตะ-,วิกฺริด, วิกฺริดติ-) ว. อยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตราย เช่น การเมืองอยู่ในขั้นวิกฤติ, มักใช้แก่เวลาหรือเหตุการณ์ เป็น วิกฤติกาล หรือ วิกฤติการณ์, อยู่ในระยะหัวเลี้ยว หัวต่อ เช่น มุมวิกฤติ จุดวิกฤติ.
วิกฤตการณ์, วิกฤติการณ์น. เหตุการณ์อันวิกฤติ เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง.
วิกฤตกาล, วิกฤติกาลน. เวลาอันวิกฤติ เช่น ในวิกฤติกาลข้าวของมีราคาแพงและหาซื้อยาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energy crisisวิกฤตการณ์พลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debt crisisวิกฤติการณ์ทางหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic crisisวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Crisesวิกฤตการณ์ [TU Subject Heading]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงิน [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Addisonian Crisisวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน [การแพทย์]
Adolescent in Crisisวิกฤตในวัยรุ่น [การแพทย์]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just hiding the real problem. She's gonna crash.มันแค่ซ่อนปัญหที่แท้จริง เธอกำลังสู่ภาวะวิกฤต Not Cancer (2008)
I say no, and then you do something To make her crashฉันบอกว่าไม่และคุณต้องทำบางอย่าง เพื่อให้เธอสู่ภาวะวิกฤต Not Cancer (2008)
Patient with P.E.A. - Clear.คนไข้สภาพวิกฤต เครียร์ The Itch (2008)
Patient's in cardiac arrest.คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต Dying Changes Everything (2008)
His planet is in crisis. His people are starving.ดวงดาวของเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้คนอดอยากและหิวโหย Bombad Jedi (2008)
We stopped evolving at a critical point.พอถึงจุดวิกฤติ เรากลับหยุดการพัฒนา Babylon A.D. (2008)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
I'm afraid there is only one solution to this horrible crisis:ข้าคิดว่าทางออกเดียวของวิกฤตนี้คือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Body of Lies (2008)
We are in a spiral of environmental decline.เรากำลังเผชิญกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
Fellas, this is a critical moment in his life.พรรคพวก นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตในชีวิตของเขา Frost/Nixon (2008)
10 years ago, the planet's self-recuperative power would have been effective.สิบปีก่อนการอนุรักษ์พลังงาน ยังคงมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาการเกิดภาวะวิกฤต Death Note: L Change the World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิกฤต = วิกฤต[n.] (wikrit) EN: crisis   FR: crise [f]
วิกฤต = วิกฤต[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux
วิกฤตการณ์[n.] (wikrittakān) EN: crisis ; critical period ; emergency   FR: crise [f] ; urgence [f]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān khā ngoen) EN: currency crisis   FR: crise monétaire [f]
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[n. exp.] (wikrittakān dān phalang-ngān) EN: energy crisis   FR: crise énergétique [f]
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrittakān thāng sētthakit) EN: economic crisis   FR: crise économique [f]
วิกฤตกาล [n.] (wikrittakān) EN: crisis   
วิกฤตทางการเมือง[n. exp.] (wikrit thāng kānmeūang) EN: political crisis   FR: crise politique [f]
วิกฤตทางพลังงาน[n. exp.] (wikrit thāng phalang-ngān) EN: energy crisis   FR: crise énergétique [f]
วิกฤตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit thāng sētthakit) EN: economic crisis   FR: crise économique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touch-and-go[IDM] ไม่แน่นอน, See also: วิกฤติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hotlineโทรศัพท์หรือวิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์,ระบบการสื่อสารโดยตรง (มักใช้โทรทัศน์)
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ,ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
precipice(n) หน้าผา,วิกฤติการณ์
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top