Search result for

วาท

(74 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาท-, *วาท*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บุญวาท (n ) encourse

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาท[N] words, See also: speech, utterance, saying, remark, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท[N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท[N] musician, Syn. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลง, นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่บรรเลงดนตรี, คนเล่นดนตรี, Notes: (สันสกฤต)
วาท[N] speaker, Syn. ผู้พูด, ผู้กล่าว, ผู้ชี้แจง, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท[N] musician, Syn. นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาทยกร[N] conductor, Example: ลีลาการควบคุมเพลงของวาทยกรท่านนี้ถูกใจผมมาก, Thai definition: ผู้อำนวยการให้จังหวะการบรรเลงเพลง
วาทะศิลป์[N] rhetoric, Example: งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ, Thai definition: รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศิลป์[N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศาสตร์[N] rhetoric, See also: oratory, Example: เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาท, วาท-(วาด, วาทะ-) น. คำพูด, ถ้อยคำ
วาท, วาท-ลัทธิ, ความเห็น.
วาทกะ(วาทะ-) น. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลงดนตรี, นักดนตรี.
วาทนะ(วาทะ-) น. การประโคม, การบรรเลงดนตรี.
วาทย-, วาทย์(วาทะยะ-, วาดทะยะ-) น. เครื่องประโคม, เครื่องบรรเลง, เครื่องเป่า.
วาทยกร(วาทะยะกอน, วาดทะยะกอน) น. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, ผู้อำนวยเพลง ก็เรียก.
วาทศาสตร์น. วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ได้ผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย เช่น พูดโต้แย้ง พูดชวนให้เชื่อถือ.
วาทศิลป์น. ศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ.
วาทิตน. สังคีต, ดนตรี
วาทิตผู้บรรเลงดนตรี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศิลป์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Atticismวาทศิลป์กระชับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrouselวาทะเวียนวง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conductors (Music)วาทยากร [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]
Political oratoryวาทศิลป์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lieutenant bowman, princeton swat.หมวด โบวแมน หน่วยสวาท พริ้นซตัน Last Resort (2008)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
There's a conductor room as well, this is really not bad.นี่เหรอห้องของวาทยากร, จริงๆ ก็ไม่เลวร้ายนี่ Beethoven Virus (2008)
Don't go, he is not the conductor right now.อย่าเลย, ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นวาทยากรแล้วนะ Beethoven Virus (2008)
But to the people who only look at the surface, you'll be considered a conductor.แต่คนที่ดูอยู่ภายนอก ก็จะเข้าใจว่านายเป็นวาทยากร Beethoven Virus (2008)
Right, do you want to add the term of giving up conducting forever?ใช่แล้ว คุณจะต้องเลิกการเป็นวาทยากรตลอดไปด้วย Beethoven Virus (2008)
They will be with Vice Director and me.ฉันกับรองวาทยากรจะเป็นคนดุแลเองค่ะ Beethoven Virus (2008)
I am your conductor.ฉันเป็นวาทยากรของคุณนะ Beethoven Virus (2008)
The conductor and his music director are one.วาทยากรกับหัวหน้าวงต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน Beethoven Virus (2008)
You held Thoven hostage for me to be your conductor, and now you're going to back out?นายยึดเวทีของฉันเพื่อนายจะได้เป็นวาทยากร แล้วไงตอนนี้นายจะถอนตัวงั๊นหรอ? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาท[n.] (wātha) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed   
วาทกรรม[n.] (wāthakam) EN: discourse   
วาทย์[n.] (wāt) EN: musical instrument   FR: instrument de musqiue [m]
วาทศาสตร์[n.] (wāthasāt) EN: rhetoric   
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech   
วาท[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer   FR: interlocuteur [m]
วาท[n.] (wāthī) EN: musician   

English-Thai: Longdo Dictionary
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choirmaster[N] ผู้กำกับวงดนตรี, See also: วาทยกร
director[N] วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指揮者[しきしゃ, shikisha] (n) วาทยกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top