Search result for

วรรค

(51 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วรรค-, *วรรค*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกโป่งสวรรค์[โฟลตติ้ง บอลลูน] (n ) Floating Balloon

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรค[N] space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai definition: ช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง
วรรค[V] leave a space, Syn. เว้นวรรค, Example: เธออย่าลืมวรรคก่อนขึ้นประโยคใหม่นะ, Thai definition: เว้นช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงก่อนขึ้นคำหรือข้อความใหม่
วรรคตอน[N] space, See also: punctuation, Example: ศิลาจารึกตัวจริงเขาเขียนติดกันหมด ไม่มีเว้นวรรคตอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วรรค(วัก) น. ตอน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กันเป็น วรรคตอน เช่น เครื่องหมายวรรคตอน เขียนหนังสือควรให้มีวรรคตอน, หมวด เช่น วรรค
วรรคช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง เรียกว่า เว้นวรรค, ถ้าเป็นเรื่องร้อยกรองถือข้อความช่วงหนึ่ง เป็น วรรคหนึ่ง เช่น ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
วรรคชื่อมาตราปักษคณนา ๔ หรือ ๕ ปักษ์ เรียก วรรคหนึ่ง คือ ปักษ์ถ้วน ๓ ปักษ์ขาด ๑ เรียก จุลวรรค, ปักษ์ถ้วน ๔ ปักษ์ขาด ๑ เรียก มหาวรรค
วรรคย่อหน้าหนึ่ง ๆ ของบทบัญญัติในแต่ละมาตราของกฎหมาย.
วรรคย์(วัก) ว. เกี่ยวกับหมู่กับคณะ, เป็นหมวด, เป็นหมู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paragraphวรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Heaven ♪#สวรรค์# Sadie Hawkins (2013)
More talented than me?มีพรสวรรค์มากกว่าพ่องั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
It's a gift.มันเป็น พรสวรรค์ New Haven Can Wait (2008)
Oh, sweet heaven.โอ้.. สวรรค์ที่แสนหวาน There Might be Blood (2008)
You know, you come from a talented family.คุณก็รู้ คุณมาจากครอบครัวที่มีพรสวรรค์ Odyssey (2008)
Your mom had a real gift for making people do anything against their will.แม่ของคุณมีพรสวรรค์ที่ทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำ Odyssey (2008)
Good heavens, we haven't missed it after all.วรรค์เราไม่ได้พลาดมัน Birthmarks (2008)
Oh, sweetJesus! Oh, help me, Mama! Help me!โอ้ พระเจ้าช่วยลูกช้างด้วย โอ้ แม่ครับ ช่วยลูกด้วย ช่วยลูกด้วย โอ้ พระเจ้าช่วยลูกช้างด้วย สวรรค์ทรงโปรด มันคือปาฏิหาริย์ Pilot (2008)
Sometimes I wonder whether your magical talents were given to the right person.บางครั้งลุงก็สงสัยนะ ว่าไอ้พรสวรรค์ด้านเวทย์มนต์ของเธอเนี่ย บางที ฟ้าอาจจะให้มาผิดคน The Mark of Nimueh (2008)
'Until then, you must keep your talents hidden.จนกระทั่งถึงตอนนั้น/Nคุณต้องซ่อนพรสวรรค์ของคุณเอาไว้ The Moment of Truth (2008)
Gaius. Thank God.ไกอัส, สวรรค์ทรงโปรด Excalibur (2008)
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval   FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]
วรรค[v.] (wak) EN: leave a space   FR: espacer
วรรคตอน[n.] (waktøn) EN: space ; punctuation   FR: espace [m] ; ponctuation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
shangri-la(n) สวนสวรรค์, S. Eden, Arcady,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomวรรค์ (รางวัลของความดี)
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค
anu(อา' นู) ชื่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์ (god of heaven)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday

English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค

German-Thai: Longdo Dictionary
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค
Himmel(n) |der, pl. Himmel| สวรรค
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top