Search result for

วนอุทยาน

(11 entries)
(0.2087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วนอุทยาน-, *วนอุทยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนอุทยาน[N] (national) park, Example: แหล่งโบราณคดีออบหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, Count unit: แห่ง, Thai definition: ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม และทางราชการได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วนอุทยานน. ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่นมีนํ้าตก ถํ้า และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest Park วนอุทยาน
สถานที่ในป่าที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น มีน้ำตก หน้าผา มีหมู่ไม้ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ กรมป่าไม้จึงจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยปกติแล้วจะมีเนื้อที่เล็กๆ ไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ และไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนอุทยานแห่งชาติ แต่ในทางปฎิบัติ วนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้มีกำลังที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ และเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ ก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อไป ในประเทศไทยมีวนอุทยานอยู่ 55 แห่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope she like parks and volkswagens.หวังว่าเธอคงชอบวนอุทยานกับรถโฟล์คนะ You Don't Know Jack (2010)
I ended up using my v. W. Van in the park.สุดท้ายผมต้องทำมันในวนอุทยาน โดยใช้รถโฟลค์ตู้คันนี้ You Don't Know Jack (2010)
Last time I connected to Joshua Tree, ranger said Petrified Forest, gone.ครั้งสุดท้ายที่ฉันติดต่อกับอุทยาน เจ้าหน้าที่บอกว่า วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ก็ราบคาบไปแล้ว We All Fall Down (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วนอุทยาน[n.] (wana-utthayān) EN: park ; national park ; botanical garden   FR: parc [m] ; parc national [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
national park() n. วนอุทยานแห่งชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top