Search result for

วงใน

(26 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงใน-, *วงใน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงใน[ADJ] inner, See also: inside, Syn. ใกล้ชิด, Ant. วงนอก, Example: เขาเป็นคนวงใน จึงรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดี, Thai definition: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
วงใน[N] inner circle, Ant. วงนอก, Example: เธออยู่วงใน สามารถสืบเรื่องได้ง่ายขึ้น, Thai definition: สิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงในน. บุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เช่น ข่าวนี้รู้มาจากวงในของราชการ เรื่องนี้พูดกันแต่วงในของคณะรัฐมนตรี, ตรงข้ามกับ วงนอก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought the conducting would done in the village in some sort of tent.ฉันคิดว่า นายต้องไปนำวงในหมู่บ้าน หรือในเต้นท์ซะอีก Beethoven Virus (2008)
Well, that's nothing to worry about, sir.ครับท่าน ไม่มีอะไร ต้องไปห่วงในเรื่องนั่น Frost/Nixon (2008)
You had also said that by the time we complete a circle on the mapพี่ยังพูดอีกว่า เมื่อเราทำตามวงในแผนที่สำเร็จ... Three Kingdoms (2008)
For the inner circle.พวกวงในเท่านั้น Eagles and Angels (2008)
Yes, Agent Walker shared your concerns with me, and I've given this some thought.ถูก จนท.วอลค์เกอร์ ก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกัน และผมคิดดูแล้ว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
He's part of Jonas Hodges' inner circle.เขาเป็นคนวงใน ของ โจนาส ฮอดเจส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
How confident are you of Seaton's intel?เชื่อถือได้แค่ไหน สำหรับข้อมูลวงในของซีตัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
What, another insider? Didn't we just get burned?้อะไรนะ ข้อมูลวงในอีกอัน เราจะไม่ถูกหลอกอีกทีใช้มั้ย? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Jibraan, the only person you need to worry about right now is your brother.จิบราน, คนเดียวที่คุณต้องห่วงในเวลานี้ คือ น้องชายของคุณ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
But I can offer you some insight.แต่ฉันเสนอข่าววงในให้คุณได้ London. Of Course (2009)
Kendrick must have an energy trader helping him make a fortune with the inside information.เค็นดริกต้องมีผู้ซื้อขายพลังงานช่วยเขาหากำไร ด้วยข้อมูลวงใน Look What He Dug Up This Time (2009)
Only a dozen people in this administration know what I'm about to tell you.มีคนวงในไม่กี่คนที่รู้.. เรื่องที่พ่อกำลังจะบอก 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   
วงใน[X] (wong-nai) EN: inside ; inner   

English-Thai: Longdo Dictionary
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inside[ADJ] วงใน, See also: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ, Syn. confidential, private, secret
springwood[N] วงในของเนื้อไม้ที่เพิ่งขึ้นใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
stole(สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top