Search result for

ล้ำหน้า

(37 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้ำหน้า-, *ล้ำหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ำหน้า[V] be offside, Thai definition: การเตะลูกล้ำหน้าในกีฬาฟุตบอล
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้ำหน้าว. เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
ล้ำหน้าที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทำงานลํ้าหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
So I don't outshine you. Excuse me?เพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ // อะไรนะ? New Haven Can Wait (2008)
Or how no matter what the weapon or how he eliminated his target, he was always one chess move ahead.และไม่ว่าจะด้วยอาวุธอะไร หรือวิธีใดที่ใช้กับเป้าหมาย เค้าล้ำหน้าศัตรู 1 ขั้นเสมอ Wanted (2008)
It shouldn't have such an advanced system. Oh, yeah?มันไม่น่าจะมีระบบที่ล้ำหน้าขนาดนั้น Shut Down (2008)
He's ahead of us.เขาล้ำหน้าเราไปก้าวนึง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
His name's Miles Kinberg, immunologist, cutting edge work, an expert in his field.เขาชื่อไมล์ คินเบิร์ก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน มีผลงานล้ำหน้า เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของเขา Bound (2009)
Then not only will we know the terrorists' secret location, but we'll be one step ahead of their plans.นั่นไม่เพียงแต่จะทำให้ เรารู้ที่ตั้งลับของผู้ก่อการร้าย แต่เราจะก้าวล้ำหน้า แผนของพวกมันอีกด้วย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I am one of the foremost scholars on ancient hieroglyphs.ฉันเป็นนักวิชาการคนหนึ่ง ที่ล้ำหน้ามากในเรื่อง อักษรภาพอียิปต์โบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
How long do you think Washington will continue to fund an investigation into what caused the blackout when somebody has already stepped forward and accepted the blame?อีกนานแค่ไหนที่คุณคิดว่า ทางวอชิงตันจะเข้ามารับ ช่วงสืบสวนเรื่องนี้่่ต่อ สืบสวนหาสาเหตุ ในขณะที่ บางคนก้าวล้ำหน้าไปแล้ว และยอมรับการถูกตำหนิ? A561984 (2009)
She's way ahead of us. I mean, where are our divorces?เขาล้ำหน้าเราไปเยอะ เรายังไม่เคยหย่าเลย Bride Wars (2009)
He was ahead of us from the get-go, sir.เขาล้ำหน้าพวกเราตั้งแต่แรกแล้ว ครับท่าน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
You're... you're ahead of schedule, huh?พ่อ.. พ่อก้าวล้ำหน้าไปกว่า ที่หมอคาดเอาไว้แล้วน่ะ? This Is Why We Stay (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: be offside   FR: être en position hors-jeu
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward   

English-Thai: Longdo Dictionary
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADV] ล้ำหน้า, Syn. advancing, leading, progressing, Ant. back, behind
ahead[ADJ] ล้ำหน้า
ahead of one's time[IDM] ล้ำหน้า, See also: สติเฟื่อง
be ahead[PHRV] ล่วงหน้า, See also: ล้ำหน้า, เกินหน้า, Syn. move ahead
be ahead of[PHRV] ล้ำหน้า, See also: นำหน้า, ล้ำสมัย, คิดไปไกล, Syn. keep ahead of
be before one's time[IDM] ล้ำหน้าเกินกว่าจะยอมรับได้
keep ahead of[PHRV] เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย), See also: ล้ำหน้า
newfangled[ADJ] ล้ำหน้า, See also: แผลงๆ, แปลกใหม่, Syn. novel, unique
remain one step ahead of[IDM] ล้ำหน้า, See also: ก้าวหน้ากว่า
surpass[VT] เกินกว่า, See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า, Syn. excel, outdo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv.,adj.,n. หลังเวที,หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที,กระทำล้ำหน้า,แย่งละคร.

English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top