Search result for

ล้าสมัย

(49 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้าสมัย-, *ล้าสมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าสมัย[ADJ] out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
ล้าสมัย[V] be out-of-date, See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้รับในเดือนที่แล้วอาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเดือนนี้, Thai definition: ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้าสมัยว. ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำลังนิยมกัน เช่น เขาเป็นคนล้าสมัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too stfy.มันล้าสมัยไปแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Mr. Nottingham, you were absolutely right when you said the rock and roll theme was old hat.ที่ว่าร๊อกแอนโรลนั่นได้ล้าสมัยไปแล้ว ไป Bedtime Stories (2008)
Now this wing is over a 100 years old. Obsolete. If I'd, I'll tear it out and re-built it someday.ปีกนี้อายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ล้าสมัยแล้ว ผมอยากจะรื้อทิ้งและสร้างใหม่สักวันหนึ่ง Pathology (2008)
And a closet full of outdated clothes.ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าล้าสมัย Gone with the Will (2009)
Too stuffy for my taste, as well.ล้าสมัยสำหรับฉันเกินไป The Grandfather (2009)
Obsolete.ล้าสมัย Chuck Versus the Dream Job (2009)
And it passes through an active solar flare,และมันผ่านไปสู่อีกด้านที่ล้าสมัย เกี่ยวกับการประทุของดวงอาทิตย์ที่ดำเนินอยู่ Time (2009)
And you're acting like everything last season.แต่เธอทำเหมือนอย่างกับว่า ทุกอย่างเป็นของเก่าล้าสมัยงั้นล่ะ Reversals of Fortune (2009)
Carter is more than fashionably late, and it better beคาร์เตอร์เป็นประเภทล้าสมัยเรื่องแฟชั่นน่ะ แต่เด๋วก็ดีเอง Rufus Getting Married (2009)
It's pretty low-tech compared to your titanium missiles.มันค่อนข้างล้าสมัย เทียบกับ จรวดไทเทเนียมของนาย Disciple (2010)
"We're a ragtag bunch of misfits" thing is so 2009."เราคือแรงบันดาลใจ, เราแตกต่าง" ล้าสมัยปี 2009 มากๆ Journey to Regionals (2010)
But it's much more likely that they were pulverized... and scattered by the bullet impact.การใช้เทคนิคตรวจหาหลักฐานทางกายภาพในช่วงปี 60 ยังล้าสมัยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé

English-Thai: Longdo Dictionary
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiquated[ADJ] เก่าแก่, See also: ล้าสมัย, Syn. obsolete, old, old-fashioned
archaic[ADJ] ล้าสมัย, See also: พ้นสมัย, Syn. old-fashioned
be behind the times[IDM] ล้าสมัย, See also: ไม่เป็นที่นิยม
be old hat[IDM] ล้าสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
be out[PHRV] ไม่เป็นที่นิยม, See also: ล้าสมัย, Syn. come in
be out of date[IDM] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, Syn. be up to
dated[ADJ] ล้าสมัย, See also: ไม่ทันสมัย, เชย, Syn. antiquated, old-fashioned, out-of-date, outmoded, unfashionable, obsolete, Ant. current, new, now, latest, fashionable, a la mode, hot
dowdy[ADJ] ล้าสมัย, See also: มอซอ, เชย, Syn. drab, frumpish
get out of[PHRV] ล้าสมัย, See also: ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น, Syn. be up to
go out[PHRV] ล้าสมัย, See also: เลิกนิยม, ไม่นิยมใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
demode(เดมอเด') adj.,Fr. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
demoded(ดิโม'ดิด) adj. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
date(vt) ลงวันที่,กำหนดวันที่,ระบุวันที่,นัดหมาย,ล้าสมัย
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
dowdy(n) ผู้หญิงแต่งตัวล้าสมัย
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top