Search result for

ล้อม

(82 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้อม-, *ล้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อม[V] besiege, See also: surround, encircle, enclose, Syn. ล้อมรอบ, Example: เราจะช่วยกันล้อมปลาให้ว่ายหนีเข้าไปหาฝั่งที่ตื้น, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ, กั้นรอบ
ล้อมวง[V] form a circle, See also: sit in a circle, Example: พอแม่ทำกับข้าวเสร็จ พวกเราก็ล้อมวงกินข้าวกันทันที, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ล้อมวง[ADV] in a circle, Example: ผมเห็นคุณและพรรคพวกนั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง, Thai definition: ลักษณะอย่างโอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ล้อมคอก[V] build stalls, Thai definition: กั้นให้เป็นคอก
ล้อมรอบ[V] surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ล้อมกรอบ[N] box, Syn. ข่าวล้อมกรอบ, Example: ถ้าต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลก สามารถอ่านรายละเอียดได้ในล้อมกรอบ
ล้อมกรอบ[V] besiege, See also: lay siege, mob, Example: ทหารล้อมกรอบผู้ก่อการร้ายให้ยอมจำนน
ล้อมกรอบ[V] draw a circle (round), Thai definition: ทำเส้นรอบข้อความ เพื่อให้สะดุดตา
ล้อมกรอบ[V] limit, See also: restrict, Example: ความคิดต่างๆ ของนักเขียนไม่ได้ถูกล้อมกรอบว่า ต้องทำงานเพื่อผู้อ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้กับตัวนักเขียนเองอีกด้วย
ล้อมรั้ว[V] fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้อมก. โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ เช่น ล้อมค่าย, กั้นรอบ เช่น ล้อมรั้ว ล้อมคอก, โดยปริยายหมายถึงรุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย, ล้อมกรอบ ก็ว่า.
ล้อมกรอบก. รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย, ล้อม ก็ว่า.
ล้อมปรวด(ล้อมปะหฺรวด) น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา หรือเรียกว่า ขี้แรดล้อมปรวด, ตะโกขาว ก็เรียก.
ล้อมวงก. นั่งหรือยืนเป็นวง เช่น ล้อมวงกินข้าว ล้อมวงจับระบำชาวไร่
ล้อมวงอารักขาเขตพระราชฐานหรือบริเวณรอบสถานที่ที่ประทับนอกพระนคร ทั้งการเสด็จโดยสถลมารคและชลมารค, รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวร หรือพระรัชทายาทก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ โดยจัดเจ้าหน้าที่ล้อมที่ประทับเป็นชั้น ๆ.
ล้อมวังน. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ทำลายค่ายข้าศึก, ช้างพังคา ก็เรียก.
ล่อมือว. ชวนให้หยิบฉวยหรือขโมย เช่น ตากผ้าไว้ข้างรั้วล่อมือขโมย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambientล้อมรอบ, โดยรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
I'm not convinced they were her parents.ฉันไม่ได้หว่านล้อม\ ให้พวกเค้าเป็นพ่อแม่เธอ Birthmarks (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
It's gotta be systemic. Hemorrhagic virus, maybe?สารพิษจากสิ่งแวดล้อม Joy (2008)
We'll surround it.เราจะล้อมมัน The Labyrinth of Gedref (2008)
General, we've been outflanked.ท่านนายพล ดูเหมือนเราจะถูกโอบล้อม Downfall of a Droid (2008)
Launch fighters and bring the ship around.ปล่อยยานรบออกไป แล้วนำยานไปล้อมมัน Shadow of Malevolence (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
- Cordon off the lower town. - Why?-ปิดล้อม ย่านสลัมของเมือง The Mark of Nimueh (2008)
Pretty much surrounded here.โดนล้อมไว้หมดเลย Episode #1.5 (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose   FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb.   
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: jointly speak or write against sb.   
ล้อมกรอบ[adj.] (løm krøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded   
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
ล้อมรั้ว[v.] (lømrūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around   FR: clôturer ; enclore
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city   FR: encercler une ville ; assiéger une ville

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege[VT] โอบล้อมด้วยศัตรู, See also: ล้อม, โจมตี, Syn. beleaguer
circumambient[ADJ] ล้อมรอบ, Syn. surrounding
close on[PHRV] ล้อมรอบทีละน้อย
cluster around[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster round
cluster round[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster around
cordon off[PHRV] ปิดล้อม, See also: ล้อม
encompass with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
fence in[PHRV] จำกัด, See also: ล้อมรอบ, Syn. hem about
fence with[PHRV] ล้อม...ด้วยรั้ว, See also: กั้นรั้ว
flock round[PHRV] ล้อมรอบ, See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
around(pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle

German-Thai: Longdo Dictionary
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top