Search result for

ล่าช้า

(42 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่าช้า-, *ล่าช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ช้า, Example: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า, Thai definition: นานเกินกำหนด
ล่าช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. ช้า, Example: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก, Thai definition: นานเกินกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่าช้าว. ช้ามาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The shipment is gonna be a little late.-การส่งสินค้าจะทำให้ส่งล่าช้านิดหน่อย Pilot (2008)
Delayed have I been, but not too far away am I now.หามิได้ อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
You speak of friendship I have not witnessed of late.เจ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพ แต่ข้าไม่เห็นว่ามีใครรู้เห็นถึงความล่าช้า Bombad Jedi (2008)
We have all the parts we need, but we're slightly behind schedule.เรามีชิ้นส่วนครบหมดแล้ว แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดการนิดหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We cannot not delay it any longer.เราไม่สามารถล่าช้าไปกว่านี้ได้แล้ว Episode #1.9 (2008)
Ladies and gentlemen, thank you for your patience.ท่านผู้มีเกียรติ ขอโทษที่ล่าช้า WarGames: The Dead Code (2008)
"sir, changed your late london arrival,"ท่านครับ หมายกำหนดถึงลอนดอนล่าช้า Shut Down (2008)
We're delaying the rugby, sir.เรากำลังทำให้เกมล่าช้านะครับ.. Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, we apologize for the rain delay.สุภาพสตรีและบุรุษครับ.. ต้องขออภัยที่ฝนทำให้เราล่าช้า Invictus (2009)
Now, excuse the delay while we move things around and change our costumes.ขออภัยให้กับความล่าช้าในการจัดวาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย Agora (2009)
Good, then I trust that we can move forward with Mr Ames' trial unimpeded by delays a trial date is imminent.ดี ผมไว้ใจ เราจะดำเนินการต่อไป การสอบสวนกับนายเอมส์ ไม่มีข้อจำกัดโดยความล่าช้า วันสอบสวนใกล้จะถึงแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
Sorry for the delay.ขอโทษที่ล่าช้านะครับ Gone with the Will (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé
ล่าช้า[adv.] (lāchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly   FR: lentement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward[ADJ] ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
belated[ADJ] ล่าช้า, Syn. delayed, tardy
be behind[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behindhand, get behind
be behindhand[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behind
be well on[IDM] ล่าช้า, See also: สาย
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
go on[PHRV] (เวลา) สาย, See also: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น, Syn. get along, get on
hang fire[IDM] รอคอย, See also: ล่าช้า
keep off[PHRV] ล่าช้า, See also: มาช้ากว่ากำหนด, Syn. hang up, hold back
lag behind[PHRV] ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late,overdue
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
weather-bound(เวธ'เธอะเบาดฺ) adj. ทำให้ล่าช้าหรือถูกสกัดเพราะอากาศเลวร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: ล่าช้า English: to be delayed

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top