Search result for

ล่อใจ

(41 entries)
(0.0667 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อใจ-, *ล่อใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อใจว. ชวนใจให้อยากได้ เช่น เอาของมาโฆษณาล่อใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
Remember what I said about temptation? - Uh-huh.โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ฉันพูด เกี่ยวกับสิ่งล่อใจPinocchio (1940)
She would tempt the devil himself.เธอจะล่อใจมารตัวเอง The Godfather (1972)
I've never seen one as alluring"\ NI 'ไม่เคยที่เห็นสิ่งเป็นซึ่งล่อใจSalò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They have to be rewarded, Captain. Why else will they do what we want them to do?มันต้องมีของล่อใจ ผู้กอง ถ้าอยากให้มันทำตามคำสั่ง Day of the Dead (1985)
All around things to tantalize my brainทุกสิ่งที่นั่น/ มันล่อใจผม The Nightmare Before Christmas (1993)
She has no money, no connections, nothing that can tempt him.หล่อนไม่มีเงิน ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีอะไรเป็นเครื่องล่อใจเขาได้ Episode #1.5 (1995)
This is not like a string of pearls. You don't send this one back.นี่ไม่ใช่ของขวัญล่อใจนะ ลูกต้องไม่ส่งมันคืน As Good as It Gets (1997)
Along comes temptation.มักจะมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาล่อใจเสมอ Wicker Park (2004)
When I found out I could read minds, it was a temptation, I was weak.ตอนที่รู้ว่าฉันอ่านใจได้ มันเป็นสิ่งล่อใจ ฉันอ่อนแอ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
- Makes you feel special.ล่อใจ ทำเหมือนคุณเป็นคนพิเศษ No Such Thing as Vampires (2007)
What if I made you a tempting offer?แล้วถ้าผมเสนอสิ่งล่อใจล่ะ The Nanny Diaries (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ล่อใจ[adj.] (løjai) FR: alléchant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
lure[VT] ล่อใจ, See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน, Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce, Ant. repel
seduce[VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
seduce from[PHRV] ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice

English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
lure(vt) ล่อใจ,ดึงดูดใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top