Search result for

ล่อใจ

(41 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อใจ-, *ล่อใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อใจว. ชวนใจให้อยากได้ เช่น เอาของมาโฆษณาล่อใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just stand there like a prize.คุณยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นรางวัลล่อใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
# All these distractionsมันทั้งหมดเป็นเครื่องล่อใจ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Dude, don't give into temptation. She's not worth it.พวกอย่าโดนล่อใจง่ายๆดิ ยัยนั่นไม่คู่ควรหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Maybe you need a boost.บางทีเธอคงต้องมีของล่อใจ Dragonball: Evolution (2009)
Lead us not into temptation,นำพาเราให้พ้นจากสิ่งล่อใจ Lucifer Rising (2009)
To sensationalize the case, distract the jury- if they find out.ทำให้เขาได้เปรียบในคดี ล่อใจคณะลูกขุน -ถ้าพวกเขาทราบ Dex Takes a Holiday (2009)
If Levi decided to move back to his family, he wanted to remove all temptation, so he wouldn't change his mind.ถ้าลีวายตัดสินใจย้ายกลับ ไปอยู่กับครอบครัว เขาต้องกำจัดสิ่งล่อใจทุกอย่าง ไม่เช่นนั้นเขาไม่อาจเปลี่ยนใจได้ The Plain in the Prodigy (2009)
Ah. But it's actually a seduction technique known as "peacocking. "คนเราเนี่ยควรจะทำตัวดึงดูดล่อใจเหมือน พีคอกกิ้ง 17 Again (2009)
Ones that might tempt you to make a $10,000 phone call.เงินรางวัลค่าหัว$10,000 มันอาจจะล่อใจเธอให้โทรไปแจ้งตำรวจก็ได้ Oiled (2010)
Plus, we don't have a lot in common, although I'd like to get to know you better.บวกกับ เราไม่ได้มีสิ่งล่อใจมาก แม้ว่าฉันต้องการรู้จักคุณให้ดีขึ้น Chuck Versus the Living Dead (2010)
They're just trying to tempt me with a promotion, but, you know, I'm not going.พวกเขาแค่พยายามล่อใจ เลื่อนยศให้กับผม แต่คุณรู้อะไรไหม ผมจะไ่ม่ไปหรอก The Beginning in the End (2010)
I was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds, attending to allhe non-chemistry that one finds oneself occupied with.ผมเดินตามทางที่ผมใฝ่ฝัน กระโดดข้ามอุปสรรค จูบหีบสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง เงินล่อตาล่อใจ ไม่ใช่เคมี Sunset (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ล่อใจ[adj.] (løjai) FR: alléchant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
lure[VT] ล่อใจ, See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน, Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce, Ant. repel
seduce[VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
seduce from[PHRV] ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล่อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice

English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
lure(vt) ล่อใจ,ดึงดูดใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top