Search result for

ล่อลวง

(46 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อลวง-, *ล่อลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อลวงก. ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ เช่น ล่อลวงเด็กไปขาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seduce and destroy.ล่อลวง และ ทำลาย Chuck in Real Life (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Your thoughts betray you, Viceroyความคิดกำลังล่อลวงท่าน อุปราช Cloak of Darkness (2008)
When she couldn't seduce the father, she killed him and his whole family.ถ้าเธอล่อลวงคนที่เป็นพ่อไม่สำเร็จ เธอจะฆ่าเค้าและคนทั้งครอบครัว Orphan (2009)
Like their call, their allure, you know?เหมือนเสียงที่เอาไว้ล่อลวง Sex and Violence (2009)
Enticing innocent guys with money and involving them in crime...ล่อลวงเด็กไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ด้วยเงิน ชักนำเขาสู้อาชยากร Gokusen: The Movie (2009)
No offense, Sookie, but humans are shockingly susceptible to about every form of thought manipulation.อย่าว่ากันนะ ซูกี้ แต่มนุษย์น่ะง่ายต่อการ ล่อลวงทุกรูปแบบเลยล่ะ New World in My View (2009)
Didn't make it, so we're more than a little distracted.งั้นเราเลย... ถูก ล่อลวงใจมากกว่าหน่อยนึง Living the Dream (2009)
You want another distraction?อยากได้ สิ่งล่อลวงอีกไหมล่ะ? Living the Dream (2009)
He seduced her... Took her...เขาล่อลวงเธอ แย่งเธอไป The Scarlet Letter (2009)
The crossing guard used to lure me into traffic.เคยถูกจราจรล่อลวงด้วยซ้ำ Introduction to Statistics (2009)
Quite a useful tool in a seduction.เป็นอาวุธที่มีประโยชน์ในการล่อลวงใจ X-Men Origins: Wolverine (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bamboozle[VT] หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
beguile[VT] ล่อลวง, See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง, Syn. cheat, trick
betray[VT] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
cajole into[PHRV] ล่อหลอกในเรื่อง, See also: ล่อลวงเรื่อง, ทำให้หลงกล, ทำให้หลงเชื่อ
cheat into[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, Syn. trick into
cheat of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
cheat out of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of, trick out of
chisel out of[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat out of
cozen out of[PHRV] โกง, See also: ล่อลวง, Syn. cheat out of
entice away[PHRV] ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch

English-Thai: Nontri Dictionary
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
dupe(vt) หลอกลวง,หลอกใช้,ลวง,ล่อลวง,ต้มตุ๋น
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top