Search result for

ล่วงหน้า

(54 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่วงหน้า-, *ล่วงหน้า*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงหน้า[ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า[ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่วงหน้าว. ก่อนกำหนด เช่น ไปล่วงหน้า รับเงินล่วงหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To mustique or ibiza without warningไปมอนโตคิว หรือ ไอบิซ่า โดยไม่บอกล่วงหน้า Chuck in Real Life (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
I'll call you on the prepay if I need help.ฉันจะโทรหานายในการจ่ายเงินล่วงหน้า หากฉันต้องการความช่วยเหลือ Pilot (2008)
I'll scout ahead for enemy activity.ผมจะล่วงหน้าไปก่อน เพื่อสอดแนมข้าศึก Rising Malevolence (2008)
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ Excalibur (2008)
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
To hold a welcome ceremony without any prior discussion?ให้จัดงานฉลอง โดยไม่มีการปรึกษาล่วงหน้าEpisode #1.7 (2008)
It was a premeditated murder.มันเป็นการฆาตกรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Episode #1.7 (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
If you're going to be late, please let us know.ถ้าคุณจะมาสาย ช่วยบอกล่วงหน้า WarGames: The Dead Code (2008)
No syndication, no advance sales.ไม่มีการขายเวลา ไม่มีการขายล่วงหน้า Frost/Nixon (2008)
No advance sales, no commercials.ไม่มีขายล่วงหน้า ไม่มีขายโฆษณา Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early   FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be ahead[PHRV] ล่วงหน้า, See also: ล้ำหน้า, เกินหน้า, Syn. move ahead
up-front[IDM] ล่วงหน้า
in advance[ADV] ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, before
in advance[ADJ] ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, forward
fore[PRF] ก่อน, See also: ล่วงหน้า
up front[SL] เริ่มแรก, See also: ล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
antitype(แอน' ทิไทพฺ) n. สิ่งที่มีแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน. -antitypic (al) adj. (opposite type)
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事前[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: R. あらかじめ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top