Search result for

ลูกธนู

(26 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกธนู-, *ลูกธนู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกธนู[N] arrow, Syn. ลูกศร, Example: คนสมัยก่อนใช้ลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญในการล่า, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกศรลูกธนู, ลักษณนามว่า ดอก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My arrows hit the target every timeลูกธนูของข้า จัดการกับเป้าหมายได้ทุกครั้ง Portrait of a Beauty (2008)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
How can you be faster than an arrow?เจ้าจะไปวิ่งเร็วกว่าลูกธนู ได้ยังไง ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่ The Forbidden Kingdom (2008)
So it's like an aerial staring straight in the face.ดูดีดีจะเหมือนลูกธนูเล็งมาที่เรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I know I'm a redneck, but a bow and fucking arrow? Who the fuck does that?ฉันรู้ว่าฉันมันพวกผิวขาวแต่ไอ้ธนูกับไอ้ลูกธนูบ้านี่ ไอ้ตัวไหนมันทำวะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I know you're tired, but make one last effort for me. Every shot must count.ข้ารู้ว่าพวกท่่านเหนื่อย แต่พยายามเป็นครั้งสุดท้าย ลูกธนูทุกดอกจะต้องมีค่า The Last Dragonlord (2009)
Where's this arrow?ลูกธนูอยู่ที่ไหน? Disciple (2010)
And how many arrow-toting Rambos out there know about Watchtower?มีลูกธนูโบราณแบบนี้ อีกสักกี่ดอก ที่รู้เรื่องหอสังเกตการณ์? Disciple (2010)
The arrow must have been poisoned.ลูกธนูต้องมียาพิษ The Coming of Arthur: Part One (2010)
- An arrow.- ก็ลูกธนูไง The Herb Garden Germination (2011)
Oop! Out of arrows.อุ๊ย ลูกธนูหมดซะแล้ว The Herb Garden Germination (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกธนู[n.] (lūkthanū) EN: arrow   FR: flèche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
quarrel[N] ลูกศร, See also: ลูกธนู, Syn. arrow
quiver[N] ลูกธนูที่อยู่ในกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
butt shaftลูกธนูหัวทู่
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
fledge(เฟลดจฺ) vt. เลี้ยง (ลูกนก) จนบินได้,ประดับด้วยขนนก,ติดขนนกที่ลูกธนู. vi. มีขนยาวขึ้นสำหรับบิน
fletchern. คนที่ลูกธนู
quiver(ควิฟ'เวอะ) vt.,vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นนิด ๆ สั่นระริก,รัว,กระพือปีก.,ถุงหรือกระบอกลูกธนู, See also: quiverer n. quiveringly adv. quivery adj.
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top