Search result for

ลึงค์

(32 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลึงค์-, *ลึงค์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลึงค์น. อวัยวะเพศชาย, อวัยวะเพศ
ลึงค์ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุลลึงค์ คือ เพศชาย สตรีลึงค์ คือ เพศหญิง
ลึงค์ลิงค์ ก็ว่า.
ลึงค์นายพรานดู เขนงนายพราน.
ลิงค์ลึงค์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม I Spit on Your Grave (2010)
To even the score, rachel needed to see chandler's penis.เพื่อให้เจ๊ากันไป Rachel เลยขอดูลึงค์ของ Chandler Communication Studies (2010)
What I'm not gonna do is torture it just to prove I can't hit anything further away than my own pecker.สิ่งที่ฉันไม่ได้จะทำอะไร ถูกทรมานมัน เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าฉันไม่สามารถตีอะไรท อยู่ไกลออกไปกว่าลึงค์ของตัวเอง. 2 Guns (2013)
You ain't seen your pecker since you were a baby.คุณจะไม่เห็นลึงค์ของคุณ เพราะว่าคุณได้ทารก. 2 Guns (2013)
"Cock."ดุ้นลึงค์"(ค-ย) Kill Your Darlings (2013)
I told you we'd fix it with the magic penis shots.ฉันบอกคุณแล้วว่า เราจะรักษาคุณด้วยยาฉีดมนต์ศิวลึงค์ Pain & Gain (2013)
Well, I've been working in the penis industry for 19 months.เอ้อ ฉันทำงานใน อุตสาหกรรมลึงค์มา 19 เดือนแล้ว Pain & Gain (2013)
And you are not to spend a single dime of your own money.และคุณจะไม่ใช้เงิน ของคุณเองแม้แต่สลึงค์เดียว Felina (2013)
# Stoplights # # Dead of night ## # # ลำลึงค์ตายของคืน # White House Down (2013)
You know, Hartigan blew my son's pecker off.คุณจะรู้ว่า ฮาทิกเอนพัดลึงค์ลูกชายของฉันออก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
That girl behind you ain't gonna like you with no pecker.ไม่จะเหมือนคุณไม่มีลึงค์ ตอนนี้ใส่ปืนลง The Hollow Point (2016)
He's touching the pecker-cam.เขาสัมผัสลึงค์-บ Showtime (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึงค์[n.] (leung) EN: penis ; lingam   FR: pénis [m] ; phallus [m] ; linga = lingam [m]
ลึงค์[n.] (leung) EN: gender (in grammar)   FR: genre (grammatical) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tool[N] อวัยวะเพศชาย (คำสแลง), See also: ลึงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cocksuckern. ผู้อมลึงค์
dildo(ดิล'โด) n. ลึงค์เทียมที่แข็ง
dildoe(ดิล'โด) n. ลึงค์เทียมที่แข็ง
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์
foreskin(ฟอร์'สคิน) n. หนังหุ้มลึงค์
glans(แกลนซ) n. หัวลึงค์,หัวเม็ดลุมุดช่องคลอด -pl. glandes
penis(พี'นิส) n.องคชาต,ลึงค์,ควย, See also: penile,penial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Penis(n) |der, pl. Penes/Penisse| อวัยวะเพศชาย, ลึงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top