Search result for

ลี้ลับ

(35 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลี้ลับ-, *ลี้ลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลี้ลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลี้ลับว. ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
ลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น บ้านอยู่ในซอกซอยลี้ลับทำให้หายาก, ลับลี้ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All across the world, these images have always appeared... connecting us with the unseen.ทั่วโลกมีภาพพวกนี้ เชื่อมต่อเรากะสิ่งลี้ลับ Shutter (2008)
I will say this. If Caspian does know of the Deep Magic, my lord would have good reason to be nervous.ถ้าแคสเปี้ยนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์ลี้ลับ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Although I do agree with Rube on the old cause-and-effect chaos theory.แต่ผมเห็นด้วยกับรู้บเรื่องทฤษฏีเก่าๆ เกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลลี้ลับนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
It's all about casting off the empty shell of what's dead and embracing the mysteries of what is yet to come.มันเกี่ยวกับการคัดเอาหอยที่ตายแล้วออกไปนั่นแหล่ะ การไขว่คว้าสิ่งลี้ลับที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้น Shake and Fingerpop (2009)
I mean, surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like building a wall that you can see from outer space.ผมหมายถึง มันต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดสิ ที่จะสอนบางอย่าง ที่มันโบราณและลี้ลับ Spanish 101 (2009)
Sam! Welcome to the conjurarium, sanctum of magic and mystery.ยินดีต้อนรับสู่ คอนจูแรเรี่ยม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเวทมนต์ และ ความลี้ลับ I Believe the Children Are Our Future (2009)
That seems to be the key component in the mystery- enough for them to kill for.นั่นเป็นกุญแจหลัก ในความลี้ลับ-- ของพวกเขา นั่นเพียงพอแล้ว ที่จะต้องโดนสังหาร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits.คุณกำลังจะได้สัมผัส ประสบการณ์ตื่นเต้นและลี้ลับ... ... ที่จะกระชากหัวใจข้างในออกมา สู่ ดิ เอาเทอร์ ลิมิต Watchmen (2009)
American teens are coming down with a serious case of Twilight fever... transformed from normal children into vampires obsessed with the occult.วัยรุ่นอเมริกัน กำลังคลั่ง ทไวไลท์ เปลี่ยนจากเด็กปกติ ไปเป็นแวมไพร์ หลงไหลเรื่องลี้ลับ Theatricality (2010)
In the mystical moist night-air, and from time to time,ความลี้ลับของอากาศในเวลากลางคืน ที่เย็นสบาย และบางครั้งบางคราว Sunset (2010)
It's the mysteries that make life interesting.มันเป็นเรื่องลี้ลับ ที่ทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้น Digging the Dirt (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mysterious[ADJ] ลี้ลับ, See also: ลึกลับ, ซับซ้อน, มีเงื่อนงำ, Syn. secret, mystic, mystical, occult, Ant. obvious, open, direct, cryptic, cryptical, deep, inscrutable, mystifying
mystic[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซึ่งเข้าใจได้ยาก, เกี่ยวกับอำนาจจิต, Syn. mystical, spiritual
occult[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, Syn. mystical, concealed, secret, Ant. clear, manifest
undercover[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ลับๆ, ไม่เปิดเผย, Syn. disguised, espionage, secret, spy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์.
interior(อินเทีย'เรีย) adj. ภายใน,ข้างใน,ธาตุแท้,ส่วนลึก,ภายในประเทศ,ส่วนตัว,ลี้ลับ. n. ส่วนใน,เรื่องภายใน,ส่วนในของประเทศ,ลักษณะภายใน., See also: interiority n. ., Syn. inside,
mysterious(มิสเทีย'เรียส) adj. ลึกลับ,เป็นที่สงสัย,ลี้ลับ,
occult(อะคัลทฺ',ออค'คัลทฺ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,เข้าใจยาก, Syn. mysterious
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
sphinx(สฟิงคฺซฺ) n. รูปปั้นประหลาดมีร่างเป็นสิงโต ที่มีหัวเป็นคนหรือสัตว์อื่น,บุคคลลึกลับ,สิ่งที่ลี้ลับ pl. sphinxes,sphinges

English-Thai: Nontri Dictionary
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
underhand(adj) ลี้ลับ,ซ่อนเร้น,โกง,ใช้เล่ห์เหลี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top