Search result for

ลิบ

(39 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลิบ-, *ลิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลิบ, ลิบว. สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง) เช่น ไกลลิบ สูงลิบ ห่างกันลิบ ทิ้งกันลิบ มองเห็นยอดปราสาทลิบ ๆ.
ลิบลับว. พ้นสายตาไป เช่น อยู่เสียไกลลิบลับ.
ลิบลิ่วว. ไกลหรือสูงสุดสายตา เช่น ไกลลิบลิ่ว สูงลิบลิ่ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
Today you have your first beer, and tomorrow we'll circumcise you.วันนี้เราดื่มครั้งแรก และพรุ่งนี้ เราจะขลิบหนังหุ้มปลายของน้องชายหลาน Superhero Movie (2008)
Fitzsimmons, 14 Cypress Pond Road.ฟิทซิมมอนส์ ถนน 14 คลิบพรีส พอนด์ Day of the Dead (2008)
You know the Caribbean club?นายรู้จักผับคาลิบเบี้ยนไม๊? Bangkok Dangerous (2008)
You're circumcised;เธอขลิบเหรอ Changeling (2008)
He's circumcised;เขาขลิบด้วย Changeling (2008)
He could have had him circumcised; He could have;มันอาจจะขลิบเด็กคนนั้น หรืออาจจะ... Changeling (2008)
And circumcision?แล้วเรื่องขลิบล่ะคะ Changeling (2008)
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม Doubt (2008)
Kiss for Daddy? Bye, Libby.จูบพ่อหน่อยซิ บาย ลิบบี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Now, I need you to baby-sit Libby this weekend because I'm taking Jem to my salsa class Saturday.ตอนนี้ แม่อยากให้ลูกเลี้ยงลิบบี้ ตอนวันหยุด เพราะแม่จะไปเรียนเต้นซัลซ่า กับเจม วันเสาร์นี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My mum's dumped Libby on me, so she can go salsa with George Clooney.แม่ฝากให้เลี้ยงลิบบี้ แล้วเธอก็ไปกับจอร์จ คลูนี่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
celibatarian(เซลลิบะแท'เรียน) n. ผู้ที่เป็นโสด
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
edging(n) การขลิบริม,การแต่งขอบ,การทำให้คม,ขอบ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top