Search result for

ลำเอียง

(42 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำเอียง-, *ลำเอียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำเอียง[V] be partial, See also: be unfair, be biased, be prejudiced, Ant. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม, Example: พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ, Thai definition: เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำเอียงก. เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง, ไม่เที่ยงธรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biasลำเอียง,ความเอียงเฉ,ความลำเอียง,อคติ,ความโน้มเอียง,การเอนเอียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Unprejudiced.ความไม่ลำเอียง The Dark Knight (2008)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Janis...ผมไม่ได้ลำเอียงหรือ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง Vitamin D (2009)
- well, it sounds like there are two biases,ฟังดูเหมือนจะมีลำเอียงกันทั้งคู่เลยนะ Advanced Criminal Law (2009)
It was an attempt to avoid the appearance of favoritism.ผมพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ให้มองว่ามีการลำเอียง Star Trek (2009)
- She's very bright.เธอฉลาดมาก /และฉันรู้ว่าฉันลำเอียงนะคะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
You return to your case, without prejudice.คุณกลับไปทำคดีของคุณต่อ โดยปราศจากความลำเอียง Episode #1.3 (2010)
But I need to know from you, Mr North, without prejudice, exactly what happened yesterday.แต่ฉันต้องการฟังจากปากของคุณ คุณนอร์ท โดยปราศจากความลำเอียง Episode #1.2 (2010)
Those are some awfully big heels to fill, and I'm just not quite sure that you nailed it.นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการลำเอียง และฉันไม่แน่ใจ ว่าเธอทำพังหรือเปล่า Funeral (2011)
I am utterly indifferent to sexual orientation.ข้าไม่ลำเอียงต่อเพศใดเพศหนึ่ง Meet the New Boss (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser

English-Thai: Longdo Dictionary
without prejudice(n prep ) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bias[N] อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
bias against[PHRV] มีอคติกับ, See also: ลำเอียงกับ
one-sided[ADJ] ลำเอียง, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. prejudiced, partial, Ant. unbiased, impartial
weight[VT] ลำเอียง, See also: เข้าข้าง, มีอคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ,ความลำเอียง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง,ความยุติธรรม,ความเป็นธรรม
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
撫で肩[なでがた, nadegata] ลำเอียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top