Search result for

ลำบาก

(59 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำบาก-, *ลำบาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำบากใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai definition: ไม่สบายใจที่จะทำ
ลำบากลำบน[V] undergo trouble, See also: be inconvenient, have difficulty, Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก, Example: ทำไมการขอเลื่อนตำแหน่งมันช่างลำบากลำบนขนาดนี้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีสิ่งขัดขวางทำให้ติดขัด
ลำบากยากเย็น[V] become poverty-stricken, See also: be badly off, Syn. ลำบาก, Example: เขาลำบากยากเย็นแทบตายกว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีความยาก
ลำบากยากแค้น[V] become poverty-stricken, See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble, Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ, Example: เขาเคยมีชีวิตอยู่แต่ในเมือง ไม่เคยลำบากยากแค้นแม้แต่นิดเดียว, Thai definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจด้วยความอัตคัดขัดสน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำบากว. เดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจ เช่น ตกอยู่ในฐานะลำบาก ตกที่นั่งลำบาก, ยาก เช่น ทำลำบาก ตัดสินใจลำบาก, ไม่สะดวก เช่น ทางลำบาก.
ขัดสนลำบาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rough?ลำบากเหรอ Deadpool (2016)
And it made for some pretty uncomfortable years.และนั่นก็ทำให้ลำบากอยู่หลายปีเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
So the Dean seemed inscrutable to you, too?ดังนั้นคณบดีน่าจะลำบากที่จะค้นหาเขา? New Haven Can Wait (2008)
I wish they could understand how badly I need this.ฉันขออธิำฎฐานให้พวกเค้า\ เข้าใจถึงความลำบากของฉันที่ต้องการทำสิ่งนี้ Birthmarks (2008)
I can't imagine how hard this must be for you.ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่า คุณลำบากขนาดไหน Joy (2008)
Everything was hard for me.ทุกๆอย่างล้วน ยากลำบากสำหรับผม The Itch (2008)
I meant it must be hard.ฉันหมายถึงมันลำบากมาก Emancipation (2008)
Hard to argue with.เถียงกันลำบาก Emancipation (2008)
Patient's got dyspnea,คนไข้หายใจลำบาก Last Resort (2008)
Dyspnea,หายใจลำบาก Last Resort (2008)
Which makes him lazy. Alvarez don't try too hard to cover his tracks.ซึ่งทำให้เขาขี้เกียจ อัลวาเรซ จะได้ไม่ต้องทำงานลำบากในการคุ้มกันของเขา Pilot (2008)
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำบาก[v.] (lambāk) EN: trouble   
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous   FR: dur ; difficile ; malaisé
ลำบากยากเย็น[v. exp.] (lambāk yākyen) EN: become poverty-stricken ; be badly off   
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ลำบากใจ[v.] (lambākjai) EN: worry ; be depressed ; distress   

English-Thai: Longdo Dictionary
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambitious[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง
delicate[ADJ] ยุ่งยาก, See also: ลำบาก, ซับซ้อน
difficult[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple
hard[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก
impoverished[ADJ] ยากแค้น, See also: ลำบาก, ยากจน, จน, Syn. pauperized, poor, Ant. rich
painful[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก
tight[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, จัดการลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大変[たいへん, taihen] (adj) ลำบาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
困る[こまる, komaru] Thai: ลำบากใจ English: to be bothered

German-Thai: Longdo Dictionary
schwierig(adj) ยาก ลำบาก, See also: schwer
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top