Search result for

ลังเล

(51 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลังเล-, *ลังเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลังเล[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลังเลก. ไม่แน่ใจ, ยังตัดสินใจไม่ได้, เช่น ลังเลใจไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were just playing chess, and she was another pieceเราแค่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ และเธอก็เป็นแค่หมากอีกตัว Pret-a-Poor-J (2008)
By playing Sudoku?ฉันกำลังเล่น โซโดโกะ Odyssey (2008)
Have you never seen an after-School special?คุณไม่เคยเจอเวลาพิเศษหลังเลิกเรียน Not Cancer (2008)
The parker quartet's gonna play at the library fundraiser.วงThe Parker quartet'sกำลังเล่นที่ หอสมุด fundraiser. Adverse Events (2008)
You're quitting.คุณกำลังเลิก แค่เหมือนคุณเลิก IVF Joy (2008)
House is bluffing.เฮาส์กำลังเล่นตบตา Dying Changes Everything (2008)
So can we stop seeing each other after school everyday?แล้ว เราไม่ต้องมาเจอกันทุกวันหลังเลิกเรียนได้มั๊ย Akai ito (2008)
A wreckless decision, Skywalker has made.ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเลย สกายวอล์คเกอร์ Rising Malevolence (2008)
You played God, Merlin.เธอกำลังเล่นบทพระเจ้านะ เมอร์ลิน Lancelot (2008)
Do not hesitate, and heed my command.ไม่ต้องลังเล และจงทำตามที่ข้าสั่ง The Kingdom of the Winds (2008)
You can slay anyone who hesitates.ท่านสามารถฆ่าใครก็ตามซึ่งลังเล The Kingdom of the Winds (2008)
Super bark! Super bark!ใช้พลังเลย ซุปเปอร์บาร์ค Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลที่จะพูดคุย[v. exp.] (langlē thī ja phūtkhui) EN: be reluctant to talk   
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
hang back[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off
hang off[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang back
halt[VI] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
hesitate[VI] ลังเล, See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, Syn. dither, shilly-shally, vacillate
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
loath[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ลังเล, Syn. reluctant, knwilling, Ant. eager
loth[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ลังเล, Syn. loath, reluctant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล

English-Thai: Nontri Dictionary
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ambivalent (adj ) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top