Search result for

ละโมบ

(43 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละโมบ-, *ละโมบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละโมบ[V] be greedy, See also: be avaricious, covet, Syn. โลภ, โลภโมโทสัน, Example: หากเขาไม่ละโมบ เขาคงไม่ตายด้วยสภาพแบบนี้, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
ละโมบ[V] covet, See also: be greedy, be avid, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: ข้าราชการบางคนละโมบมากเกินเห็นเรื่องเงินใหญ่กว่าความถูกต้อง, Thai definition: อยากได้, ต้องการมาก
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละโมบก. โลภมาก, มักได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How does a money-grubbing worm like Gunray rate all this security?แค่หนอนละโมบอย่างกันเรย์คนเดียว ทำไมถึงต้องมีการระวังภัยมากขนาดนี้ด้วยล่ะ Cloak of Darkness (2008)
The greedier, the better for a beggar like you.ยิ่งละโมบมาก,ยิ่งดีสำหรับ ขอทานอย่างคุณ Episode #1.9 (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
He can be a very grabby old man.เขาเป็นชายแก่ที่ละโมบ Look What He Dug Up This Time (2009)
This case is about greed, pure and simple.คดีนี้เกี่ยวกับความละโมบ โดยพื้นฐาน New York Sucks (2009)
You're not afraid. You're greedy And narcissistic.นายไม่กลัว นายมันละโมบและรักแต่ตัวเอง Omnivore (2009)
I knew you could do it, buddy.โว้ว ละโมบจริงๆนะ Pilot (2009)
Trolls are greedy. And Lady Catrina is like the rest of her kind.พวกโทรลเป็นพวกละโมบโลภมาก และท่านหญิงแคทรีน่าก็เหมือนเป็นที่พักของมัน Beauty and the Beast (2009)
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง Lochan Mor (2010)
Don't let your greed blind you to that fact.อย่าให้ความละโมบของเจ้า มาบดบังความจริงข้อนั้น Bounty Hunters (2010)
(band of skulls' "I know what I am" playing) hot sweat, got debt keep your licker in the locker 'cause you don't know yet, but I know what I am they know what they are, so let me be. เหงื่อร้อน ไหลซึมไปทั่ว เก็บความละโมบของเธอไว้ในลิ้นชักเถอะ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Fyrien was greedy.\ ฟายเรียนเป็นคนละโมบ The Castle of Fyrien (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grabby[ADJ] ละโมบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งช่อบฉกฉวย
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ,คนละโมบ,คนตะกละ.adj. ละโมบ,ตะกละ, Syn. greedy
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top