Search result for

ละเลย

(45 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเลย-, *ละเลย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเลยก. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, เช่น ละเลยไม่เอาธุระ.
ปล่อยละเลย เช่น ปล่อยให้บ้านรกรุงรัง ปล่อยให้นํ้าล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nihil dicit (L.)ละเลยไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The General's cutting 'em up.ท่านโยดาเล่นงานพวกมันซะเละเลย Ambush (2008)
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว Kung Fu Panda (2008)
Run their ass over!ชนให้เละเลยDay of the Dead (2008)
How can you neglect your guest and eat on your own?คุณละเลยแขกของคุณ แล้ว กินคนเดียว ได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
"Yes, you ignorant, badly brought-up female!" ใช่ ,ลูกละเลยความเลวร้ายที่พวกผู้หญิงนำพามา Doubt (2008)
Look, I'll plead guilty for ignoring the warrant.ฉันจะร้องขอโทษที่ละเลยเอกสารรับรองต่างๆ Hell or High Water (2008)
We could turn this into one big turkey shoot.ใช่หรือว่าเรามายิงกันให้เละเลยดีกว่า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yeah, that's the one and only reason why we got our asses kicked out there.ใช่ นั้นคือเหตุผลเดียว ที่เราโดนเล่นซะเละเลย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It appears my father was looking for information on an abandoned government project in the 1960s.ปรากฏว่าพ่อของฉันกำลังหาข้อมูล ในโปรเจกที่ถูกรัฐบาลละเลยเมื่อปี 1960 Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
We can't just ignore the law here.เราไม่สามารถ \ ละเลยกฎหมายได้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
My God, we even passed a law so that they could build a military baseพราะเจ้า, พวกเราละเลยกฎหมาย พวกเขาเลยสร้างฐานทัพได้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละเลยหน้าที่[v. exp.] (laloēi nāthī) EN: abdicate   FR: négliger ses obligations

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate[VT, VI] ละเลยหน้าที่, Syn. abandon, surrender
shirk one's duty[IDM] ละเลยหน้าที่
omit[VT] ละเลยไป, See also: เว้นไว้, ข้ามไป, Syn. neglect, exclude, Ant. include, insert
overlook[VT] เมินเฉย, See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Syn. ignore, disregard, Ant. regard, heed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard ###A. heed
jauk(จาค,จอค) {jauked,jauking,jauks} vi. พูดเล่น,ละเลย,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
omissible(โอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,ละเลยได้,เอาออกได้
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
nachlässig(adv) |in etw.(D)| ละเลย เช่น Er ist nachlässig in seiner Kleidung. เขาละเลยเสื้อผ้าของเขา, Das Kind wurde nachlässig behandelt. เด็กคนนี้ถูกปล่อยปละละเลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top