Search result for

ละลด

(18 entries)
(0.1731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละลด-, *ละลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ละลด[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละลดก. ยอมเว้นให้, ยอมหย่อนให้, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เถียงอย่างไม่ละลด, ลดละ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going home to Missouri where they never feed you snakes, before ripping your heart out and lowering you into hot pits!ฉันจะกลับบ้านที่รัฐมิสซูรี่ที่พวกเขาไม่เคยกินอาหารที่คุณงู ก่อนที่จะฉีกหัวใจของคุณออกไปและลดคุณลงไปในหลุมร้อน! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The land teems with bitter ghosts... sick or starved and fallen where they stood.ที่ดิน teems กับผีขม... ... ตายจากสงครามป่วยหรืออดอาหารและลดลงที่พวกเขายืนอยู่ Princess Mononoke (1997)
the wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู Pi (1998)
... andtoadegreeitdoes...... และลดความตึงเครียดได้ด้วย... The Story of Us (1999)
Good! It's vital for a man to have a couple of slugs in him before discussing heartache.ช่วยเรื่องลดความเครียด และลดอาการปวดหัว Latter Days (2003)
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ Primer (2004)
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
Once he lowers his guard and becomes less suspicious of Prince Ju-Mong, there will be increased opportunities to get rid of Prince Dae-So.ทันทีที่องค์ชายแดโซลงการคุ้มกันลง และลดความสงสัยในตัวองค์ชายจูมง มันจะเป็นการเพิ่มโอกาส ที่จะกำจัดองค์ชายแดโซ Episode #1.42 (2006)
Hwang-Hu Mama is willing to let you have your way and lessen the guards.พระราชินีทรงมีความประสงค์จะให้พระองค์มีอิสระมากขึ้นและลดจำนวนองรักษ์ลง Episode #1.1 (2006)
And now to find my family, save my town and drop 10 pounds!เอาหล่ะ ชั้นต้องไปหาครอบครัวชั้น ช่วยเมือง และลดน้ำหนัก 10 ปอนด์ The Simpsons Movie (2007)
Open the main hangar door and lower the deflector shields.เปิดประตูโรงเก็บยานหลัก และลดเกราะหักเหลง Star Wars: The Clone Wars (2008)
That can lead to infertility and low sperm count.ที่อาจจะทำให้เป็นหมัน และลดจำนวนอสุจิลงได้ Chuck Versus the DeLorean (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)

English-Thai: Nontri Dictionary
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top