Search result for

ลวดลาย

(46 entries)
(0.1883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวดลาย-, *ลวดลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวดลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวดลายน. ลายต่าง ๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ เช่น นักฟุตบอลมีลวดลายในการส่งลูก, โดยปริยายหมายความว่า มีลูกไม้หรือชั้นเชิงต่าง ๆ เช่น เขามีลวดลายในการพูดให้คนฮาได้ เขามีลวดลายในการเต้นรำ.
ดอก ๑ลวดลายบนผืนผ้าเป็นต้น ที่มีลักษณะเป็นดอกเป็นดวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leg Ornamentationลวดลายของขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Put a little Fred Astaire into it.วาดลวดลายให้เต็มที่เลย *batteries not included (1987)
Dancing bearsมองลวดลาย Anastasia (1997)
´"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold.´"ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส Never Been Kissed (1999)
You can tell the design dates back to before the Chin era.จากลวดลาย สามารถบอกได้ว่า... มันถูกทำขึ้นก่อนสมัย ชิน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
- You paint tables, play the piano and embroider cushions.-พวกเธอวาดลวดลายบนโต๊ะและเล่นเปียโน และปักหมอน Pride & Prejudice (2005)
Since this happened because of you.. Just hurry up and lend me your phone.และทั้งหมดเป็นเพราะเธอ อย่าลวดลาย เอามือถือมาเร็วๆ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
The increasing amount of graffiti that appeared on it during its six-week life span.จำนวนของลวดลายที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ในระยะเวลา6สัปดาห์ Cashback (2006)
So we should feel safe... Start the conga line!เราน่าจะออกไปวาดลวดลายกันได้แล้ว It Takes Two (2006)
Those handles is chased silver, ain't they?ด้ามจับที่เป็นลวดลายนั่น ทำด้วยเงินสินะ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The big names have to start stepping up for Real Madrid.พวกเขาต้องเริ่มโชว์ลวดลาย เพื่อให้รีลมาดริดกลับมาสู่เกมอีกครั้ง Goal II: Living the Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: design ; pattern   FR: motif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design[N] ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
filigree[N] ลวดลายที่เป็นเส้นสายละเอียด, See also: สิ่งประดับที่มีลวดลายเป็นเส้นสาย, ลวดลายประดับที่เป็นเส้นละเอียด, Syn. fretwork, lacework, tracery
lotus[N] ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
mosaic[N] ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี, See also: ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
open work[N] ลวดลาย, See also: ลายฉลุ
pattern[N] ลวดลาย, See also: งานศิลป์, Syn. design, figure
sunburst[N] ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์, Syn. sun-shaped design
tracery[N] ลวดลาย
venation[N] ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้, See also: ลายเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา

English-Thai: Nontri Dictionary
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
tracery(n) ลวดลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imbricate[\IM-brih-kut\] (adj) ลวดลายที่ซ้อนทับกัน เช่น กระจกโบราณมีลายสี่เหลี่ยม"ซ้อนทับ"ที่ขอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しぼ, shibo] (n) ลวดลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
模様[もよう, moyou] ลวดลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top