Search result for

ลวงตา

(39 entries)
(0.1974 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวงตา-, *ลวงตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง
ลวงตา[V] be delusive, See also: be deceptive, Example: ภาพผลไม้อยู่ในกระจาดสามารถลวงตาอีกาให้เข้าใจผิดคิดว่า เป็นผลไม้ที่แท้จริงได้, Thai definition: ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวงตาก. ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลลวงตาให้เห็นถนนลาดยางเป็นน้ำ.
ลวงตาว. เรียกภาพที่ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ว่า ภาพลวงตา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป Rebecca (1940)
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น Night and Fog (1956)
Like the visual deterrent.เช่นเดียวกับภาพลวงตา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Mere illusions.ภาพลวงตาล้วน ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
lllusions.ลวงตาล้วน ๆ รึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a vision, and it is a lie!นี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการลวงโลกทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
The vision was false!ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
It's the disillusion.มันไม่มีภาพลวงตา The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
None of those boys ever had any illusions about leaving that island alive, so three days before the Japanese took the island, your granddad asked a gunner on an Air Force transport, name of Winocki- a man he'd never met before in his life-ไม่มีชายผู้ที่เคยมีภาพลวงตาใด ๆ เกี่ยวกับการออกเกาะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นสามวันก่อนญี่ปุ่นเอาเกาะ คุณปู่ของคุณถามมือปืนในการขนส่งกองทัพอากาศชื่อของ Winocki- Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur

English-Thai: Longdo Dictionary
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
fatuous(แฟช'ชุอัส) adj.ทึ่ม,โง่,ไม่จริง,ลวงตา., See also: fatuously adv. fatuousness n.
ghost(โกสทฺ) n. ภูต,ผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา
unreal(adj) ไม่จริง,ลวงตา,เทียม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top