Search result for

ลวง ๒

(14 entries)
(0.1981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวง ๒-, *ลวง ๒*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลวง ๒ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลวง ๒*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวง ๒(กฺลวง) น. บริเวณ, ที่ว่าง, ท่ามกลาง, เช่น ในกลวงป่าตาลนี๋มีศาลาสองอัน (จารึกสยาม).
ข้าหลวง ๒น. ตำแหน่งผู้ปกครองในหัวเมืองแต่ก่อนในลักษณะผู้รั้งเมืองหรือผู้รักษาเมืองเอก โท ตรี จัตวา ถ้าปกครองหลายหัวเมือง เรียกว่า ข้าหลวงใหญ่ ถ้าปกครองเมืองประเทศราช เรียกว่า ข้าหลวงรักษาราชการ
ข้าหลวง ๒ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ราชการเฉพาะกิจ
ข้าหลวง ๒เรียกผู้ว่าราชการเมืองหรือข้าหลวงประจำจังหวัด.
ข้าหลวง ๒ดูใน ข้า ๑.
ลวง ๒(คฺลวง) น. โรงถลุงดีบุก, (ปาก) กลวง.
ลวง ๒(พฺลวง) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา, คลุ้ง ตองตึง หรือ ตึง ก็เรียก.
แม่ฟ้าหลวง ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิดDromothelphusa sangwan Naiyanetr ในวงศ์ Potamidae มีขอบตา ขอบปาก ปลายขาและปลายก้ามหนีบสีแดง ขุดรูอยู่บริเวณ ๒ ฝั่งริมลำธารตามภูเขา พบที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย.
ลวง ๒น. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๘, เขียนเป็น รวง ก็มี.
ลวง ๒น. กุ้งหลวง. (ดู ก้ามกราม).
คลุ้ง ๒(คฺลุ้ง) ดู พลวง ๒.
ตองตึงดู พลวง ๒.
ตึง ๓ดู พลวง ๒.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top