Search result for

ลวง ๑

(14 entries)
(0.6676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวง ๑-, *ลวง ๑*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลวง ๑ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลวง ๑*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวง ๑(กฺลวง) ว. เป็นรูเป็นโพรงข้างใน, ไม่ตัน.
ข้าหลวง ๑น. คนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, คนรับใช้ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย ปัจจุบันมีเฉพาะผู้หญิง เรียกว่า คุณข้าหลวง.
ข้าหลวง ๑ดูใน ข้า ๑.
ลวง ๑(คฺลวง) น. เรือน, ที่นั่ง, ตำหนัก.
ลวง ๑(พฺลวง) น. ธาตุลำดับที่ ๕๑ สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ ๖๓๐.๕ °ซ. มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ.
แม่ฟ้าหลวง ๑น. คำที่ชาวไทยภูเขาใช้เรียกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.
แม่ฟ้าหลวง ๑ดูใน แม่.
ลวง ๑ก. ทำให้หลงผิด เช่น ขุดหลุมพรางลวงข้าศึก.
ลวง ๑ว. ที่เป็นของพระมหากษัตริย์ เช่น ศาลหลวง วังหลวง
ลวง ๑เป็นใหญ่ เช่น ภรรยาหลวง, ใหญ่ เช่น เขาหลวง ผึ้งหลวง
ลวง ๑สาธารณะ เช่น ทางหลวง.
ลวง ๑น. บรรดาศักดิ์ข้าราชการ สูงกว่าขุน ต่ำกว่าพระ เช่น หลวงวิจิตรวาทการ
ลวง ๑คำเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงปู่ หลวงพี่ หลวงน้า, คำเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top