Search result for

ลวง

(70 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวง-, *ลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง
ลวงตา[V] be delusive, See also: be deceptive, Example: ภาพผลไม้อยู่ในกระจาดสามารถลวงตาอีกาให้เข้าใจผิดคิดว่า เป็นผลไม้ที่แท้จริงได้, Thai definition: ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวงก. ทำให้หลงผิด เช่น ขุดหลุมพรางลวงข้าศึก.
ลวงน. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๘, เขียนเป็น รวง ก็มี.
ลวงค์(ละวง) น. กานพลู.
ลวงตาก. ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลลวงตาให้เห็นถนนลาดยางเป็นน้ำ.
ลวงตาว. เรียกภาพที่ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ว่า ภาพลวงตา.
ลวงเล้าน. ปีระกา อัฐศก.
ลวงโลกว. ตลบตะแลงปลิ้นปล้อนในคำว่า คนลวงโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Seduce and destroy.ล่อลวง และ ทำลาย Chuck in Real Life (2008)
Here come the sharks.มาแล้วไง จอมหลอกลวง Chuck in Real Life (2008)
What if she's about to make a huge, life-altering mistake,แล้วถ้าเธอทำความผิดใหญ่หลวงขึ้นมา There Might be Blood (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
Unitology is a lie.ยูนิโตโลจีส เป็นเรื่องหลอกลวง Dead Space: Downfall (2008)
Are you saying my wife's a slut?คุณบอกว่าเมียผมหลอกลวง Adverse Events (2008)
The assault charge was totally bogus.ไม่ได้สังหารใครไม่ได้หลอกลวง Birthmarks (2008)
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
I think the traditional family is a fraud.ฉันคิดว่าครอบครัวตัวอย่างเป็นเรื่องหลอกลวง Joy (2008)
It's tricky. An arrhythmia can come and go.มันเป็นกล ลวงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเป็นๆหายๆ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur

English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
father(n) บาทหลวง
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beguile into[PHRV] หลอกให้ทำในเรื่อง, See also: ลวงให้ทำในเรื่อง, Syn. trick into
beguile out of[PHRV] หลอกลวงเพื่อให้ได้, See also: ลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
cozen into[PHRV] ลวงให้หลงกล, See also: ทำให้หลงกล, ลวง, Syn. trick into
entice from[PHRV] ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into[PHRV] ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
dupe[VT] หลอกลวง, See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล, Syn. cheat, fool, victimize
flay[VT] ปอกลอก, See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป
fool[VT] หลอกลวง, See also: ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก, Syn. deceive, cheat, hoodwink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
agana(อากา' นะ) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของกวม (Guam)
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
avenue(n) ถนนหลวง
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top