Search result for

ลดลง

(63 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดลง-, *ลดลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลง[V] become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลายลดลง, ทุเลา, บรรเทาลง, เช่น คลายทุกข์ คลายรัก พิษไข้คลาย คลายกังวล.
ตก ๑ลดลง เช่น ฝีมือตก แรงตก พระอาทิตย์ตก
ตก ๑ลดลงตํ่า เป็นอาการแสดงว่ากลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง เป็นต้น เช่น คอตก หัวตก หางตก.
ถอยลดลง เช่น พิษถอย กำลังถอย
ย่อม ๒ลดลง, หย่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidizeลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amylase and triglycerides are both coming down.Amylaseและtriglycerides กำลังลดลงทั้ง 2 อย่าง Not Cancer (2008)
The experimental drug is causing arrhythmia, which causes low blood pressure.ยาที่เคยใช้อาจทำให้ความดันเลือดลดลง Adverse Events (2008)
Decreased lung volume.ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
What causes low lung volume,อะไรที่ทำให้ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
Explains the lung involvement and-อธิบายเรื่องปอด มีปริมาตรลดลงและ- Last Resort (2008)
It makes it less likely, but it doesn't rule it out.มันทำให้น้ำหนักประเด็นนั้นลดลง แต่เราจะตัดสาเหตุนี้ออกไปไม่ได้ Dying Changes Everything (2008)
The outer shields are still downเกราะป้องกันภายนอกกำลังลดลง Cloak of Darkness (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
Abate what? !อะไรที่ควรลดลงThe Kingdom of the Winds (2008)
What are these things? They're weaken me.ไอ่นี่มันคืออะไร มันทำให้พลังฉันลดลง Bolt (2008)
You're recovering quite nicely. And the tearing is stopped.คุณฟื้นตัวได้ดี และน้ำตาก็ลดลงแล้ว The Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดลงเหลือ[v. exp.] (lotlong leūa) FR: être réduit à ; être ramené à

English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
abbreviate[VT] ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
be below[PHRV] (จำนวน) น้อยกว่า, See also: ลดลง, Syn. drop below
be down[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
boil down[PHRV] ลดลง, See also: ลด
cut down[PHRV] ลดลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. reduce, decrease
cut to[PHRV] ลดลงเป็น
decrease from[PHRV] ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน)
decrease in[PHRV] ลดลง, See also: ลด
drop away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop off, fall away, fall off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
cutdownn. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
depreciate(vi) เสื่อมค่า,เสื่อมราคา,ลดลง
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
discount(vt) ลดราคา,ชักส่วนลด,ลดลง,ไม่นับ,หาร
down(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
減る[へる, heru] (vt) ลดลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,
abnehmend(adj) ที่กำลังลดลง เช่น die abnehmenede Anzahl von Studenten จำนวนนักศึกษาที่กำลังลดลง
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top