Search result for

ลดค่าใช้จ่าย

(19 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดค่าใช้จ่าย-, *ลดค่าใช้จ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know, I know. We may have to give up a few luxuries.ฉันรู้ ฉันรู้ เราแค่ต้องลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นบางอย่าง Mama Spent Money When She Had None (2009)
They had to cut costs, so there aren't...พวกเขาต้องพยายามลดค่าใช้จ่าย ก็เลยไม่มีครับ.. Episode #1.3 (2009)
Well, I... I was thinking spend less money, but that'd work too.ผมคิดว่าจะลดค่าใช้จ่าย แต่มันก็ดีนะ A Simple Christmas (2010)
But if I look less tired, who knows, maybe I could save money on coffee.แต่ถ้าฉันดูอ่อนวัย บางที อาจลดค่าใช้จ่ายกาแฟได้ The Big Chill (2011)
And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies.และฉันจะจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยให้สมดุล ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่ไม่จำเป็น Intro to Political Science (2011)
Got fired over a drainage issue in the visitors' bullpen.ผมพึ่งถูกให้ออก เป็นการลดค่าใช้จ่ายลง Demolition (2015)
And if we do not dramatically reduce our costs or increase our profits, there won't be a legacy to protect.และถ้าเราไม่ลดค่าใช้จ่ายของเราลง หรือเพิ่มผลกำไรขึ้น, มันไม่มีมรดกให้ปกป้อง The Candidate (2015)
I had to shut down the mill a couple months ago as a cost cutting measure.เมื่อ 2-3 เดือนก่อน เพราะเป็นมาตรการลดค่าใช้จ่ายน่ะ The Candidate (2015)
- Why? Because we need to make some cuts in the budget somewhere.- เราต้องลดค่าใช้จ่าย Sing Street (2016)
- I'm doing my algebra. - [Mom] Put more cream on there.ผมต้องการให้เราลดค่าใช้จ่ายลง Bridge to Terabithia (2007)
Doghouse, debts, but one must cut some sort of a figure even in the militia.บ้านยังกะรูหนู ไหนจะหนี้อีก ออกไปคนคงลดค่าใช้จ่ายได้... Becoming Jane (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchaijāi) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses   FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut down[PHRV] ลดค่าใช้จ่าย, Syn. cut back, cut down on
cut into[PHRV] ตัดค่าใช้จ่ายลง, See also: ลดค่าใช้จ่ายลง, Syn. break into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top