Search result for

ลงรอย

(39 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงรอย-, *ลงรอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงรอย[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Syn. ลงโบสถ์, Example: ความเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้รู้มักไม่ลงรอยเดียวกันเสมอไป, Thai definition: เข้ากันได้ดี
ลงลอยกัน[V] get along well with, See also: be in step with, get deal with, agree with, Syn. เข้ากันได้, Example: นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีปัญหา ไม่ลงรอยกัน
ลงรอยกัน[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Example: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม, Thai definition: เข้ากันได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงรอย, ลงรอยกันก. เข้ากันได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unless, of course, he had disagreements.นอกจากว่า... เธอกับพ่อ เห็นไม่ลงรอยกัน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
That you and taylor didn't get along.คุณกับเทเลอร์ ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ After School Special (2009)
It's not a very pleasant experience.ก็มาทีไรไม่เคยลงรอยกันเลย Connect! Connect! (2009)
I didn't strike the goddamn match.เเม่งฉันไม่คัดค้านกับความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน Balm (2009)
Lance and I had a little disagreement.แลนซ์กับฉันเราไม่ลงรอย กันนิดหน่อย A Night at the Bones Museum (2009)
Him and Dad don't get on. Probably because me dad says potions are rubbish.ผมกับพ่อไม่ค่อยลงรอยกัน อาจเพราะพ่อชอบบอกว่ายานั่นห่วยแตก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Breakความไม่ลงรอย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Open up a tab? We're just gonna have one drink.[อีกด้านหนึ่ง คนแก่ 2 คนกำลังจะไม่ลงรอยกัน ในเรื่องที่จะแก้รสชาติของกิมจิ] Our Family Wedding (2010)
They said Yoon died due to internal discord in the North.พวกเขาบอกว่ายุนเสียชีวิตเนื่องจากการไม่ลงรอยกันภายในในภาคเหนือ Airiseu: Deo mubi (2010)
Discord, not good counsel.นำไปสู่ความไม่ลงรอยกัน แทนที่จะเป็นสภาที่ดี Voyage of Temptation (2010)
Ono conda and I, were often at odds, but I respected him.โอโน่กับข้า บ่อยครั้งที่เราไม่ลงรอยกัน แต่ข้าก็นับถือเขา Senate Murders (2010)
Disagreements.ไม่ลงรอยกัน I.F.T. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
agree[VI] ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย,สอดคล้อง,เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited,similar ###A. different,defiant

English-Thai: Nontri Dictionary
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
congruous(adj) ลงรอย,เหมาะสม,ทับกันสนิท
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top