Search result for

ลงความเห็น

(38 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงความเห็น-, *ลงความเห็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงความเห็น[V] conclude, See also: judge, Syn. สรุป, Example: เพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหล่อนกระทำผิด อัยการสูงสุดจึงลงความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงความเห็นก. มีความเห็นร่วมกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll declare an emergency, bring him back in.ฉันลงความเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เอาเขากลับมา The Itch (2008)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
All of the Hwang Ji folks were for the idea.ชาวบ้านที่ฮวานชิ ล้วนลงความเห็นนี้. Episode #1.7 (2008)
Wake up. I can't believe Skeeter didn't tell you.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องบอกคุณ แต่เราได้ลงความเห็นแล้ว Bedtime Stories (2008)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter,วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)
I'm not judging you.ฉันยังไม่ได้ลงความเห็นนิ The No-Brainer (2009)
Run a thyroid panel.ดูว่าใครลงความเห็นว่าไทลอยด์บ้าง House Divided (2009)
Both the findings of the committee and the police investigation have found no evidence to support such a theory.ทั้งคณะกรรมการสอบสวนจากทั้งของเรา เเละจากกรมตำรวจ ต่างลงความเห็นว่า ไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้ครับ Harry Brown (2009)
I think we agree, Potter's actions were heroic.เราลงความเห็นกันว่า แฮรี่ทำได้ดีมากทีเดียว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Well, a couple were considered medical anomalies,มีอยู่คู่นึงที่ถูกลงความเห็นว่า ได้รับการรักษาอย่างไม่ถูกต้อง Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Well, you do realize that- all these tests- everybody failed.ฉันพิสูจน์ความจริงได้ สมาชิกรัฐสภาลงความเห็นว่า The Proof in the Pudding (2010)
Be advised, they have fired on police officers.ถูกลงความเห็นว่า ได้ยิงจนท.ตำรวจ Days Gone Bye (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascribe[VT] ลงความเห็นว่าเป็นของ
charge off[PHRV] ลงความเห็นว่า
deduct[VI] ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), See also: อนุมาน, สรุป, Syn. deduce, derive, infer
generalize about[PHRV] ลงความเห็นเกี่ยวกับ, See also: พูดกว้างๆเกี่ยวกับ
infer from[PHRV] ลงความเห็นจาก, See also: สรุปจาก, อนุมานจาก, Syn. deduce from, generalize from
judge between[PHRV] ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน), See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalisevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalizevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
infer(อินเฟอร์') vt. อนุมาน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงความเห็น,ชี้ให้เห็นว่า,แนะนำ,อนุมาน,สรุป., See also: inferable,inferible,inferrible adj. inferably adv. inferrer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top